Försenad återbetalning vid inställt flyg

2021-01-30 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
Hej!Jag har ,såsom rätt många andra, inte blivit återbetalad av SAS för utlandsresa som skulle gå av stapeln i Maj 2020. I KO:s vitesbeslut till SAS så står att det man kan ha civilrättslig grund till att kräva dröjsmålsränta för utebliven betalning. Funderar på vilken grund det är? Samt hur mycket ränta gäller då? Hur kan man då gå till väga?Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

För att driva in en utestånde betalning står i princip två medel till buds. Antingen gör man det genom ett betalningsföreläggande via kronofogden eller genom att ansöka om stäming i domstol. SAS är med all säkerhet förvissad om detta, men räknar sannolikt med att de flesta resenärer inte kommer att gå så långt. Många anser helt enkelt att det är för tidskrävande eller kostsamt att driva en process.

Det finns dock ett mellansteg, utöver att ansöka om stämning eller gå via kronofogden, och det är att skicka ett kravbrev. Ett kravbrev framstår nog för de flesta konsumenter som ganska hotfullt, varför de flesta kanske drar sig för att skicka ett. Däremot är de flesta företag väl bekanta med kravbrev och de betraktas snarare som en ärlig erinran om vilka konsekvenser adressatens beteende kommer leda till. Härav är mitt råd till dig att skicka ett kravbrev till SAS där det framgår vilka krav du ställer och på vilka grunder du ställer dessa krav. Du bör även ange vilka konsekvenser det kommer få att inte uppfylla dessa krav.

I det följande har jag sammanställt ett exempel på hur du kan argumentera. Längst ner följer även några avslutande kommentarer.

Exempel:

Betalningskrav med anledning av inställd resa.

Avser resa [DDMMÅÅ, flygnummer].

Eftersom återbetalning inte har skett inom sju dagar efter resan ställdes in följer här, i enlighet med EC No 261/2004 of the European Parliament and of the Council art. 8 (1) a samt Räntelagen 3 § första stycket och 6 §, mina krav.

Återbetalning av [belopp] med hänvisning följande boknings/referensnummer [XXXX]
Betalning av dröjsmålsränta för närvarande uppgått till [belopp]

Betalning av [totalsumma] kan ske till följande bankkonto:

Bifogat finner ni även ett utkast på en stämningsansökan som kommer skickas till [stad] tingsrätt om ni inte har fullgjort mina krav, eller har framställt några invändningar, inom …. arbetsdagar. Isåfall kommer ytterligare dröjsmålsränta och ersättning för rättegångskostnader läggas på. Återkommer ni varken med betalning eller invändning inom denna tidsperiod tolkar jag det som ett tecken på insolvens, varför en ansökan om att försätta SAS i konkurs kommer göras (KL 2 kap 9 §). Ytterligare kostnader som föranleds av det kommer krävas av SAS.

Slut på exempel

Avslutande kommentarer

Som du ser ovan har jag angett en rättslig grund för återbetalning och dröjsmålsränta. Därutöver följer en redogörelse för de konsekvenser en utebliven betalning kan tänkas medföra. Givetvis kan du välja att ta bort det stycket om du finner det onödigt. Vill du ta med det kan du fylla ut en stämningsansökan genom att använda den standardblankett som finns på domstolsverkets hemsida.

Dröjsmålsräntan beräknar du enligt följande

Priset för flygbiljetten x 0.08 x antalet dagar som åtbetalningen är försenad / antalet dagar på året. Eftersom flygbolaget, enligt den EU-förordning som jag har hänvisat till, har sju dagar på sig att återbetala summan får du räkna antalet dagar från resedagen till idag, minus sju dagar. Förslagsvis tar du med även uträkningen i kravbrevet.

Exempel på uträkning

Jag antar att flygbiljetten kostade 2000 kr och att återbetalningen är försenad med 250 dagar.

8% dröjsmålsränta + 0% i referensränta: 2000 x 0.08 = 160

Per förseningdag: 160 x 250 = 40,000 kr

Delat på antalet dagar på ett år: 40,000 / 355 = 109

Dröjsmålsräntan blir alltså 109 kr givet de siffror jag exemplifierade uträkningen med.

En sista anmärkning

Under vissa omständigheter har du även rätt till kompensation. Reglerna för detta finner du i samma EU-förordning under artikel 7.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Måns Hellberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (98)
2021-09-03 Ränta vid lån mellan bolag
2021-08-18 Ska man betala dröjsmålsränta på obetald dröjsmålsränta?
2021-08-04 Kräva dröjsmålsränta trots att den inte avtalats
2021-08-01 Vilken referensränta ska användas när dröjsmålsränta ska beräknas?

Alla besvarade frågor (96356)