Försäljning av fastighet till utländsk medborgare

FRÅGA
Jag skall sälja en eller ev två fastigheter t utländska köpareHur fungerar det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inget krav på svenskt medborgarskap vid köp av fastighet i Sverige. Skulle så varit fallet, skulle det strida mot principen om fri rörlighet för personer och kapital inom EU. I detta fall krävs alltså att den reglering som stadgats för köp av fastighet i Sverige åtföljs.

Krav vid överlåtelse av fastighet

Det finns vissa formkrav för hur köp av fastighet går till (4 kap. 1 § jordabalken).

- Det ska upprättas ett skriftligt avtal.

- Avtalet ska skrivas under av säljaren/säljarna och köparen/köparna.

- Avtalet ska innehålla information om köpeskillingen.

- Avtalet ska tydligt ge uttryck för att säljaren överlåter egendomen till köparen.

Förutom dessa krav kan andra villkor ställas upp. Det kan vara krav rörande exempelvis fastighetens skick, datum för tillträde eller liknande. För att undvika framtida problem är det bra om säljare och köpare får egna kopior av avtalet.

Söka lagfart

Lagfart ska sökas för att någon ska kunna registreras som ägare av fastighet och det ska göras inom tre månader efter att köpeavtalet upprättats. Det finns även två villkor.

- Fastighetens fullständiga fastighetsbeteckning ska finnas med.

- Säljarens namnteckning ska bevittnas av två personer.

Ansökan om lagfart görs genom att fylla i en blankett på Lantmäteriets hemsida. Du ska dessutom bifoga köpeavtalet i original till din ansökan. Värt att notera är att det krävs att köparen kan visa att denne är myndig vid ansökan om lagfart hos Lantmäteriet. Detta kan till exempel göras genom att en kopia av passet bifogas när köpehandlingarna skickas in.

Adressen som ansökan ska skickas till och fler detaljer avseende lagfartstansökan kan du hitta på Lantmäteriets hemsida. Vill du ha ett mer detaljerat avtal och är osäker på hur det bäst bör formuleras, kan det vara bra att ordna juridisk hjälp. Du kan exempelvis få ännu mer ingående hjälp via Lawlines expressfrågor, eller genom att boka tid med en av våra biträdande jurister.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?