Försäljning av fastighet, bindande avtal.

FRÅGA
Hat tecknatkontrakt pa en villa for forsajlning men angrar mig vad man jag gots?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har skrivit på ett kontrakt enligt vilket du säljer din villa till en köpare. Du beskriver att du ångrar dig och undrar om det finns något man kan göra. Jag utgår i det följande från att du har sålt villan med marken den står på. Villan utgör då fast egendom.

Föreligger bindande köpeavtal?

För att köp av fast egendom (villan) ska vara giltigt krävs att det upprättats ett skriftligt avtal, av vilket köparens och säljarens underskrifter, köpeskillingen och fastighetens beteckning framgår. I avtalet ska dessutom finnas en förklaring att säljaren överlåter fastigheten till köparen. Detta framgår av 4 kap 1 § jordabalken. Är det så att ett sådant avtal har ingåtts mellan dig och en köpare föreligger ett bindande avtal mellan dig och köparen. Detta innebär att du har förbundit dig att sälja fastigheten och att köparen förbundit sig att erlägga det överenskomna priset.

Har säljaren ångerrätt?

Huvudprincipen i svensk rätt är att ingångna avtal ska hållas. Någon rätt att “ångra sig” när man ingått ett bindande avtal finns således som huvudregel inte. Ångerrätt finns under vissa förutsättningar enligt särskilda regler om s.k. distansavtal. Dessa regler är dock ej av intresse i ditt fall. Någon ångerrätt rätt finns därmed inte när det gäller fastighetsköp- eller försäljningar.

Kan avtalet ogiltigförklaras?

Avtal kan av olika anledningar förklaras ogiltiga. Regler om detta finns bl.a. i avtalslagen. Avtalslagen innehåller t.ex. regler om att avtal som ingås genom t.ex. tvång, svek eller ocker kan vara ogiltiga. Du beskriver dock endast att du ångrat dig. Att ångra sig är inte av den beskaffenheten att ogiltighet enligt avtalslagen kan inträda. Det finns vidare en viss begränsad möjlighet för en domstol att “jämka” ett avtal. Detta innebär att domstolen modifierar avtalet så att det ej längre framstår som oskäligt. Domstolen hade t.ex. kunnat höja eller sänka köpeskillingen eller dylikt. Du beskriver dock inga omständigheter varför jag ej kan göra bedömningen om en eventuell jämkning skulle kunna vara påkallad.

Vad innebär det att avtalet är giltigt?

Avtalet är således bindande mellan dig och köparen. Detta innebär att du är rättsligt bunden att sälja fastigheten till köparen. Om du ej genomför köpet kan köparen väcka talan i en domstol där domstolen kan slå fast att du ska genomföra köpet. En sådan process är kostsam och om du förlorar riskerar du att få stå för dina egna och för din motparts rättegångskostnader (t.ex. vad köparen betalar sin advokat).

Du har såklart möjlighet att prata med köparen och fråga denne om den kan tänka sig att strunta i affären eller om du eventuellt kan betala någon ersättning för att köparen ska dra sig ur försäljningen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan således konstateras att köparen har rätt. Du kommer sannolikt förlora en rättegång vilket innebär att du då blir tvungen att sälja fastigheten och betala rättegångskostnader. Tack än en gång för din fråga, du är välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se om du har eventuella följdfrågor.
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?