Försäljning av egendom i dödsbo

FRÅGA
Vår moster har gått bort nyligen. Vi är 13 kusiner som är dödsbodelägare. Kan vi sälja egendom innan bouppteckningen?Gäller bland annat en andel i en fjällstuga (bostadsrätt?) som berättigar till tre olika veckor per år. På så sätt vet vi ju marknadsvärdet (och kan beräkna latent skatteskuld). Måste då alla vara överens om försäljningen? Kan man ordna att en person via fullmakt genomför försäljningen?
SVAR

Hej! Tack för din fråga!

Av 18 kap. 1 § ärvdabalken framgår det att alla dödsbodelägare ska vara överens om åtgärder rörande dödsboets förvaltning, såsom försäljning av egendom. Man kan alltså säga att varje dödsbodelägare har en slags vetorätt. Om alla dödsbodelägarna är överens är det fullt möjligt att ge en person (såsom någon av delägarna) fullmakt att företräda boet och sälja boets egendom.

Om det föreligger oenighet kan varje dödsbodelägare hos tingsrätten ansöka om att en boutredningsman ska överta förvaltningen (19 kap. 1 § ärvdabalken). Boutredningsmannen ska då istället för dödsbodelägarna förvalta och företräda boet och har möjlighet att på egen hand sälja egendom (19 kap. 11-12 §§ ärvdabalken). En boutredningsman kan dock inte utan skriftligt samtycke från alla dödsbodelägare sälja fast egendom eller tomträtt (19 kap. 13 § ärvdabalken). En andel i en fjällstuga torde varken utgöra fast egendom eller tomträtt.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll