Förordnande av god man

FRÅGA
Hej! Jag har en son som är 23 år gammal och missköter sin ekonomi något ordentligt. Hade jag som pappa kunna bli god man för min son? I så fall hur ansöker jag om det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nedan redogör jag först för rättsläget generellt och kommenterar slutligen just ert fall.

Bestämmelser om godmanskap finns i föräldrabalken (FB).

Förutsättningar för att anordna godmanskap
Det finns flera olika situationer som kan aktualisera förordnande av god man. Den bestämmelse som är av relevans i ert fall återfinns i 11 kap. 4 § FB och föreskriver att domstolen ska besluta att anordna godmanskap för en person om han på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande (t.ex. utvecklingsstörning) behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Ett sådant beslut får inte fattas utan samtycke av den för vilken godmanskap ska anordnas, om inte den enskildes fysiska eller psykiska tillstånd hindrar att hans mening inhämtas (vanligtvis krävs i de fallen ett läkarutlåtande som visar att den enskilde saknar förmågan att själv ta ställning).

Hela godmanskapet grundar sig därutöver på principen om minsta ingripande åtgärd och det innebär att en person endast ska ha god man om hans behov inte kan avhjälpas på annat mindre ingripande sätt. Som exempel kan nämnas att det kanske är tillräckligt att anhöriga hjälper den enskilde genom en fullmakt.

Vem kan förordnas som god man?
Av 11 kap. 12 § FB följer att till god man ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Föreslår den enskilde en viss person som god man, ska den personen förordnas, om han är lämplig och vill åta sig uppdraget.

Den nära kontakt som släktingar ofta har med den enskilde har som regel ansetts vara till fördel för en god man. Däremot kan oenighet i släkten utgöra ett skäl att avstå från att låta en närstående vara god man, se rättsfallet NJA 1980 s. 171.

Ansökan om förordnande av god man
Ansökan om förordnande av god man görs till tingsrätten. Ofta ansöker överförmyndaren om att god man ska utses. Ansökan kan enligt 11 kap. 15 § FB även göras av den enskilde själv eller en nära anhörig.

Det enskilda fallet
Att din son missköter sin ekonomi är inte i sig tillräckligt för att anordna godmanskap. Det måste finnas en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller ett annat liknande förhållande i bakgrunden som orsakar misskötseln. Dessutom måste din son samtycka till att god man förordnas för honom, om nu inte hans tillstånd är så allvarligt att han inte själv kan ta ställning. Ytterligare en förutsättning är att din son inte kan få hjälp att sköta ekonomin på ett mindre ingripande sätt, t.ex. genom en fullmakt.

Om förutsättningarna för att anordna godmanskap är uppfyllda (vilket visserligen inte verkar vara fallet), ska det som utgångspunkt inte vara några problem att utse dig som pappa som god man för din son. I egenskap av pappa kan du också hos tingsrätten ansöka om förordnande av god man. Min rekommendation är emellertid att du i första hand vänder dig till överförmyndaren i din kommun för stöd och hjälp.

Med vänliga hälsningar

Axel Strandborg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (480)
2020-12-02 Kan en förälder bli förvaltare för sin son som lider av spelmissbruk?
2020-11-30 Vad krävs för att bli god man?
2020-11-30 Får förvaltare handla online för huvudman?
2020-11-29 Vilka kan ansöka om ny förvaltare?

Alla besvarade frågor (86931)