FrågaFAMILJERÄTTGod man30/07/2014

Förmyndares förvaltningsrätt och förmyndares företrädanderätt i oskiftat dödsbo

Hej! Om en person avlider och efterlämnar sig tillgångar som tillfaller ens barn, och barnet är omyndigt. Får den efterlevande föräldern förvalta pengarna eller måste de stå under överförmyndarens kontroll (om inga villkor har getts av den avlidne)? Jag undrar också om ett barn som ingår i samma dödsbo som en av sina föräldrar, får den andre föräldern ensam då företräda barnet i arvsskiftet eller måste god man utses (föräldrarna har i övrigt gemensam vårdnad).

Lawline svarar

Hej! Tack för att du ställt din fråga till Lawline!

Förmyndares förvaltningsrätt:

Om ett barn står under vårdnad av bägge föräldrar är dessa som huvudregel enligt 10 kapitlet 2 § Föräldrabalken även barnets förmyndare.

Om den ena av föräldrarna avlider innebär detta att den andra föräldern fortsättningsvis ensam är förmyndare.

 Förmyndarens uppgift är enligt 13 kapitlet 1 § Föräldrabalken att bestämma hur de tillgångar som står under dennes förvaltning och som tillhör den underårige ska användas eller placeras. Denna förvaltningsrätt är dock i vissa fall inskränkt.

Om den underåriges tillgångar överstiger ett värde av åtta prisbasbelopp (prisbasbeloppet i år utgör 44 400 kr, vilket blir 44 400 x 8 = 355 200 kr) så infaller en rad skyldigheter för förmyndaren vad gäller förvaltningen av den underåriges tillgångar. Dessa inskränkningar framgår av 13 kapitlet 3 - 7 §§ Föräldrabalken.


Därtill måste pengar som den omyndige fått genom arv eller testamente och som överstiger ett prisbasbelopp (i år 44 400 kr) enligt 13 kapitlet 8 § och 16 kapitlet 1 § 1 stycket Föräldrabalken sättas in hos en bank eller ett kreditmarknadsföretag med uppgift om att medlen inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd, det vill säga förmyndaren får inte ta ut pengarna utan tillåtelse av överförmyndaren.

Vem företräder omyndig i ett dödsbo?

Enligt 11 kapitlet 2 § 1 stycket Föräldrabalken ska överförmyndaren förordna en god man för den omyndige om denne har del i ett  oskiftat dödsbo tillsammans med sin förmyndare, förmyndarens make eller förmyndarens sambo. Den gode mannen ska vårda den underåriges rätt i boet vid boutredningen liksom vid bodelning och skifte eller ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.


Den efterlevande föräldern kan därför inte företräda den underårige i dödsboet.

Hoppas detta ger någon klarhet!

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000