FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/03/2018

Förmyndare vid ensam vårdnadshavares bortgång

Hej! Står som ensam vårdnadshavare till pojke född -05. Pappan finns, betalar underhållsstöd och träffar sonen sporadiskt. Vem blir sonens förmyndare (vem ska han bo hos?) om jag går bort och inget finns skrivet? Kan jag skriva ett testamente?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Vårdnaden om inget finns skrivet

Regler om vårdnad om barn återfinns i 6 kap föräldrabalken (FB).

Om en förälder dör som har ensam vårdnad av ett barn, ska rätten i första hand anförtro vårdnaden av barnet till den efterlevande föräldern, alltså din sons far. Detta gäller dock under förutsättning att föräldern kan anses vara lämplig med utgångspunkt i barnets bästa. Om föräldern inte anses lämplig så ska en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare utses, se 6 kap 9 § st 2 FB. Enligt 6 kap 10 a § FB anges att till vårdnadshavare ska utses en person som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran.

Vårdnaden om testamente finns

Enligt 10 kap 7 § FB ska avlidna föräldrars önskemål tas till vara när särskild vårdnadshavare förordnas, om det inte är olämpligt. Enligt förarbetena anses det vara olämpligt om barnet har nått en viss mognad och motsätter sig att den av föräldrarna önskade personen utses till vårdnadshavare för honom/henne. Ett annat typfall är om förhållandena har ändrats på ett sådant sätt sedan föräldrarna uttryckte sitt önskemål att det därför skulle vara olämpligt följa föräldrarnas önskemål. Som vid alla frågor som rör vårdnad om barn är det enligt 6 kap 2 a § FB barnets bästa som ska vara avgörande för beslutet.

Alltså har du möjlighet att uttrycka önskemål gällande din sons förmyndare i testamente. Om du gör det är det dock viktigt att testamentet upprättas på ett korrekt sätt så att formkraven i 10 kap ärvdabalken uppfylls. Det är också önskvärt att oklarheter som kan medföra tolkningsproblem i framtiden undviks. Jag råder dig därför att kontakta en jurist för hjälp med upprättandet av testamentet.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?