Förmyndare och förvaltares befogenheter

FRÅGA
HejMin systerson har Downs Syndrom och har sin mor som förmyndare. Vi vill nu bjuda honom på en resa över en helg men hans mor säger nej, kan hon göra det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om förmyndare, förvaltare, vårdnadshavare och gode män finns i föräldrabalken (FB).

Jag blev lite osäker på om du egentligen menar att din systerson har en förvaltare och inte en förmyndare. Fram till 1989 var det möjligt att omyndigförklara personer över 18 år och då ge dem en förmyndare. Detta är inte längre möjligt utan om din systerson fyllt 18 så är han myndig och kan inte ha en förmyndare utan endast en förvaltare. Det framgår inte av fin fråga hur gammal din systerson är så jag kommer redovisa två scenarion utifrån om han är under 18 år eller inte.

Förmyndare

En förmyndare företräder en omyndig person, dvs en person under 18 år, i rättsliga sammanhang. Regler om förmyndarskap finns i 10 kap. FB. Främst handlar det om att omyndiga inte själva får råda över sin egendom och som huvudregel inte ingå avtal enligt 1 § 9 kap. FB och istället är det förmyndaren som göra detta i den omyndigas ställe. Det är vanligast att vårdnadshavaren för den omyndige också är dess förmyndare. En förmyndare har således hand om den omyndiges ekonomi. Om din syster är förmyndare för sin son innebär det att han är omyndig och att hon därför har hand om hans ekonomi. I egenskap av förmyndare kan hon inte hindra er från att bjuda honom på en resa. Om han är under 18 år är hon dock förmodligen också vårdnadshavare för honom. Vårdnadshavare har enligt 11 § 6 kap. FB rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barns personliga angelägenheter t ex om de ska få resa iväg. Om hon skulle vara hans vårdnadshavare kan hon därför hindra själva resan.

Förvaltare

Om någon är över 18 år är i behov av hjälp eller stöd i sin vardag t ex med ekonomi så kan denne få en god man enligt 4 § 11 kap. FB eller en förvaltare enligt 7 § 11 kap. FB. Förvaltaruppdrag anpassas efter den enskildes behov och kan begränsas till att avse viss egendom, egendom överstigande ett viss värde eller en viss angelägenhet. Förvaltaren har inom den ram som satts upp ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget enligt 9 § 11 kap. FB. Det innebär att den som har en förvaltare inte själv kan företa rättshandlingar som omfattas av förvaltaruppdraget. I uppdraget kan ingå att sluta avtal, ekonomiska och rättsliga, att ansöka om insatser, bidrag etc för huvudmannen men inte att bestämma över dennes liv i övrigt utan det är i första hand huvudmannen själv som bestämmer över personliga frågor. Om din syster är förvaltare för sin son innebär detta inte att hon kan hindra att han reser om han vill följa med er på en sådan.

Sammanfattning

Om din systerson får resa iväg eller inte beror såldes på hur gammal han är. Om han är över 18 år och då får besluta själv om han vill följa med på en sådan tycker jag att du ska försöka förklara för din syster att ni gärna vill bjuda med honom över en helg och att det, förhoppningsvis, vore roligt både för er och honom, även om hon rent rättsligt inte kan hindra hans rörelsefrihet.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll