FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal22/10/2018

Förmånstagare i försäkring och hyreskontrakt för sambor

Jag undrar om vi räknas som sambo om någon av oss dör, tänker om försäkringar utbetalas till den efterlevande enligt sambolagen? Jag står på hyreskontraktet och han har c/o adress till samma lägenhet sedan 2006.

Jag har en vuxen dotter, han har inga barn.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

För att anses som sambor måste två personer 1) stadigvarande bo tillsammans, 2) i ett parförhållande där det normalt ingår ett sexuellt samliv och 3) ha ett gemensamt hushåll, enligt 1 § sambolagen. Det räcker alltså inte med att enbart bo tillsammans, t.ex. två vänner som delar lägenhet kan aldrig anses som sambor. Jag tolkar det dock som att ni är i en samborelation.

Det finns tyvärr varken i sambolagen eller ärvdabalken några regler om att sambor ärver varandra, som det gör för efterlevande make enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken. Begreppet "efterlevande sambo" i sambolagen används främst i den bodelningsteckniska delen av lagen, när samboförhållandet upplöses p.g.a. den ena sambons frånfälle.

Vad gäller försäkringen tolkar jag din fråga som att det handlar om förmånstagare till livförsäkring. En förmånstagare är den som av försäkringstagaren (i detta fall du) satts in som berättigad mottagare till försäkringsbeloppet. Detta regleras i försäkringsavtalslagen (FAL) och inte i sambolagen. För att någon ska bli förmånstagare till en livförsäkring måste din sambo vara upptagen som mottagare till försäkringsbeloppet, enligt 1 kap. 4 § st. 4 FAL och 14 kap. 1–3 §§ FAL. Enligt 14 kap. 6 § st. 4 FAL kan du alltså bara uppge "sambo" som förmånstagare och denne får då vid ditt frånfälle den försäkringsersättningen från din livförsäkring. Notera dock att ditt försäkringsbolag kan ha samma definition av vilka som ska anses som sambor som sambolagen, eller använda en strängare variant. Enklast är att läsa försäkringsvillkoren eller att kontakta försäkringsbolaget för att ta reda på vad som avses med sambobegreppet just i ert fall.

Observera dock att om du byter sambo under försäkringstiden tillfaller beloppet den personen som du var sambo med vid ditt dödstillfälle. Om du skriver namnet på personen finns det en risk att den namngivna personen kommer att få utbetalningen, även om ni inte var sambor vid dödstillfället. Detta p.g.a. att det kan vara väldigt svårt för försäkringsbolaget att i efterhand tolka vad din egentliga vilja var om vem som skulle vara mottagare, varför den rena ordalydelsen i försäkringsavtalet kan komma att tillämpas.

Angående lägenheten uppfattar jag det som att det är bara du som ingår i partsförhållandet med hyresvärden och inte din sambo. Vad som händer med hyresrätten ifall du avlider regleras i hyreslagen. Enligt 12 kap. 47 § st. 2 hyreslagen kan din efterlevande sambo ha rätt att överta hyresavtalet om hyresvärden kan nöja sig med din sambo som nya hyresgästen. Om det är din sambo som avlider förändrar det inget i ditt hyresavtal till hyresvärden.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare