Förlust av medborgarskap för de som är under 22 år och som har dubbla medborgarskap

2020-01-17 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej !Min dotter har Svenskt medborgarskap sedan födseln - hon är född och uppvuxen i London.Hon har sedan 2017 också Brittiskt medborgarskap.Hon har besökr morfar sin, sin moster, morbror, kusiner och annan familj varenda sommar sedan hon föddes.Måste hon trots detta fortfarande ansöka om att behålla sitt Svenska medborgarskap då hon är 18-22 år gammal? Är lite förvirrad om vad som galler, då det följande står skrivet angående ansökan "Du behöver inte göra en sådan ansökan om du under någon tid har bott i Sverige eller om du regelbundet har besökt Sverige."Vad gäller i dottern's fall. Maste hon ansöka eller ej ? MVH Kristina
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av lagen om svenskt medborgarskap (MedbL).

Förutsättningar för preskription av medborgarskap
Enligt MedbL förlorar man sitt svenska medborgarskap genom preskription när man fyller tjugotvå år, om man (1) är född utomlands, (2) aldrig haft hemvist i Sverige och (3) inte heller varit här under förhållanden som tyder på samhörighet med landet (14 § 1 st MedbL). Viktigt att notera är att medborgarskapet preskriberas automatiskt vid tjugotvå års ålder om förutsättningarna ovan är uppfyllda.

Du förklarar att din dotter är född utomlands och aldrig haft sin hemvist i Sverige. Frågan är således om även det tredje rekvisitet – avsaknad av samhörighet med landet – är uppfyllt. Varken lagtexten eller lagens förarbeten ger något tydligt svar på denna fråga.

Utgångspunkten för att avgöra huruvida detta rekvisit är uppfyllt är en helhetsbedömning där samtliga omständigheter beaktas. Exempel på typiskt sett viktiga omständigheter är här hur ofta och hur länge personen besökt Sverige, om personen talar svenska, om hen har kontakt med exempelvis släkt och vänner i Sverige och hur tät denna kontakt är, och om personen via sina föräldrar får en kontakt med landet (detta kan spela roll om exempelvis endast den ena föräldern är svensk och personen saknar kontakt med denna förälder).

Jag vet ingenting annat om förutsättningarna i din dotters fall än vad du beskrivit ovan. Utifrån den ringa grunden skulle jag säga att det lutar åt att din dotters har en tillräckligt stark kontakt för att preskription inte ska inträda, men vill inte ge något bestämt omdöme utan tillgång till samtliga omständigheter.

Ser man till Migrationsverkets praxis kan jag nämna tre fall, för att ge dig en fingervisning om vad som krävs för att uppfylla kravet på kontakt med landet.
– I ett fall ansågs det tillräckligt att spendera somrarna hos sina farföräldrar i Sverige, och även göra kortare besök på höstarna (ärende UN 03/04026 2003-05-05).
– I ett annat fall ansågs det tillräckligt att vid fyra olika tillfällen om cirka en månad per gång vistas hos släktingar i Sverige (reg. 1978-12-21 IM 3696/77).
– I ett tredje fall ansågs kopplingen till Sverige inte vara tillräcklig. I det fallet var personen född utomlands i äktenskap mellan svensk fader och utländsk moder, och hade liksom din dotter förvärvat svenskt medborgarskap vid födelsen. Hon hade besökt sin farmor och hennes syskon i Sverige under en sommarmånad samt upprätthållit brevkontakt med sin farmor. (reg. 1984-03-22 IM 2101/83).

Ansökan om behållande av medborgarskapet
En svensk medborgare som uppfyller kriterierna för att förlora sitt medborgarskap kan ansöka om att trots det få behålla det, vilket enligt lagtexten "[får] medges" (14 § 2 st MedbL). Prövningen av om ansökan ska medges görs av Migrationsverket (22 § MedbL).

Enligt lagkommentaren till MedbL är prövningen uppdelad i två stadier: Först utreder Migrationsverket huruvida förutsättningarna för preskription av medborgarskapet faktiskt är uppfyllda, så att det överhuvudtaget ska vara relevant att pröva en ansökan om att trots att så är fallet få behålla det. Om så är fallet görs därefter en bedömning av huruvida det finns skäl att låta personen behålla sitt medborgarskap. Det finns i MedbL:s förarbeten inte mycket skrivet om när det ska anses finnas skäl att låta personen behålla medborgarskapet, men i praxis brukar i regel ansökningar beviljas för personer som tillhör den första generationen av svenskar födda utomlands. Senare generationer födda utanför Sverige beviljas däremot endast i undantagsfall en ansökan om att få behålla sitt svenska medborgarskap (prop. 1923:29 s. 45–46). Den principiella uppdelningen ger viss vägledning för din dotters fall, men bör inte ses som en absolut regel.

Summerande omdöme
Min rekommendation är att din dotter ansöker om behållande av sitt medborgarskap, så får hon dels en prövning av förutsättningarna för preskription av medborgarskap, dels en chans att om så är fallet trots det få behålla det. Det går givetvis att önska att lagtexten, dess förarbeten, praxis från Högsta domstolen eller någon annan rättskälla gett tydliga besked om gränsdragningarna i dessa frågor, men dessvärre är så inte fallet.

Kom ihåg att ansökan behöver skickas in innan din dotter fyller 22 år.

Om naturalisation och statslöshet
Jag vill avslutningsvis snabbt beröra två frågor som ligger utanför din frågeställning, men som kan vara viktiga att känna till för personer med liknande frågeställningar som exemplevis googlar fram detta svar:
– Det är inte möjligt att fråntas sitt svenska medborgarskap om det innebär att man då blir statslös. Annorlunda uttryckt måste man inneha minst ett annat medborgarskap (14 § 4 st MedbL).
– Om man förlorar sitt medborgarskap kan man under vissa omständigheter återfå det genom så kallad naturalisation (11–12 § MedbL).

Vänligen

Fick du svar på din fråga?