Förläggning av arbetstid och rätt till semester

2016-07-06 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Jag har 2 frågor:Min dotter började arbeta på restaurang 1 februari i år 2016. Hon har fast månadslön heltid men arbetar 3 lördagar av 4 utan ledighet på någon veckodag. Dvs hon har oftast 6 dagars arbetsvecka. Har arbetsgivaren rätt att lägga sådant schema?Min andra fråga gäller semester. Hur många betalda semesterdagar har hon tjänat in fram till 1 juli med en heltidsanställning från 1 februari? Hennes arbetsgivare tycker inte hon har rätt att ta ledigt i sommar eftersom hon "knappt har börjat jobba/är nyanställd" på hans restaurang (som heller inte har kollektivavtal).VänligenEwa
SVAR

Hej Ewa!

Enligt 5 § arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden uppgå till högst 40 timmar i veckan. På vissa arbetsplatser, till exempel restauranger som har öppet på lördagar, får den ordinarie arbetstiden uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt för en tid av högst fyra veckor. Det betyder att man exempelvis kan jobba 48 timmar varannan vecka och 32 timmar varannan. Arbete som överstiger den ordinarie arbetstiden räknas som övertid enligt 7 § arbetstidslagen. Övertid får tas ut när det finns särskilt behov av ökad arbetstid, med högst 48 timmar per arbetstagare under en period om fyra veckor eller 50 timmar under en månad, men högst 200 timmar under ett år (8 § arbetstidslagen). Arbetstagare ska dessutom ha 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar, enligt 14 § arbetstidslagen. Din dotters arbetsgivare har inte rätt att lägga schema som strider mot dessa bestämmelser. Andra regler kan dock gälla enligt kollektivavtal.

Bestämmelser om vilket antal semesterdagar en arbetstagare har rätt till finns i semesterlagen. Som semesterår räknas tiden från 1 april ett år till 31 mars påföljande år. Motsvarande tid närmast före ett semesterår kallas intjänandeår (3 § semesterlagen). Huvudregeln är att en arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår, men om anställningen påbörjas efter den 31 augusti har arbetstagaren rätt till endast fem semesterdagar (4 § semesterlagen). Eftersom din dotter började sin anställning den 1 februari har hon alltså rätt till fem semesterdagar. Semesterdagar behöver inte tjänas in, de har man i princip rätt till direkt när man får en anställning. För att få rätt till betalda semesterdagar måste man dock ha tjänat in dessa. Hur man beräknar antalet betalda semesterdagar regleras i 7 § semesterlagen. Lite förenklat tar man antalet dagar arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren under intjänandeåret och dividerar antalet med det sammanlagda antalet dagar under intjänandeåret. Kvoten multipliceras sedan med 25 och talet avrundas till närmast högre hela tal.

I din dotters fall blir beräkningen:
- antalet dagar som anställd hos arbetsgivaren: 29+31= 60 dagar
- 60/366x25= 4,098... (avrundat: 5 dagar)

Din dotter har alltså rätt till fem semesterdagar och hon har tjänat in semesterlön för alla fem.


Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?