FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler18/02/2019

Förhållandet mellan EKMR och de svenska grundlagarna?

Fråga

Förklara förhållandet mellan EKMR och de svenska grundlagarna.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

EKMR konventionen är inkorporerad i svensk rätt och gäller därför som svensk lag. Du kan läsa lagen (här). Den står under grundlagarna men ligger ändå högre upp i hierarkin än vanliga lagar. Det står uttryckligen i en av Sveriges grundlagar, (Regeringsformen 2 kap 19 §) att svensk lag inte får strida mot förpliktelser i EKMR och har därmed fått en konstitutionell status. Sverige får inte stifta lagar som strider mot konventionen och ska tillämpa befintlig lag i ljuset av konventionen.

Ifall det skulle uppstå en situation där svensk lag strider mot konventionen, får domstolarna inte tillämpa den felaktiga lagen (Regeringsformen 12 kap 10 §). Om domstolarna misslyckas i detta och går emot EKMR, har individen rätt att ställa landet inför rätta i Europadomstolen. Domstolen kan inte upphäva eller ändra en dom/beslut som fattats av medlemsstatens myndighet eller domstol utan bedömer istället om den nationella domen strider mot Europakonventionen. Om Europadomstolen kommer fram till att en medlemsstat har brutit mot EKMR kan de kräva att landet antingen ändrar i sin lagstiftning eller sin tillämpning av en lag så att det inte uppstår fler kränkningar och kan även utdöma skadestånd. När Sverige begår ett konventionsbrott kan det alltså uppstå en situation där den svenska ordningen få åsidosättas eller inskränkas.

Sammanfattningsvis är grundlagarna överordnade andra lagar och bestämmelser. EKMR har inte en grundlagsstatus men att bryta mot konventionen är däremot grundlagsstridigt genom regeln i (Regeringsformen 2 kap 19 §). Det skulle kunna sägas att EKMR är underordnad grundlagarna men överordnad vanliga lagar. Konventionen ska genomsyra nationell lagstiftning och tillämpning. Om Sverige skulle bryta mot konventionen kan detta prövas i Europadomstolen. Domstolens beslut är bindande och den berörda staten måste rätta sig efter beslutet så att det inte uppstår fler kränkningar.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Ceda ImranovaRådgivare
Hittade du inte det du sökte?