FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott31/03/2017

Förfalskning av namnteckning vid ägarbyte

Hej!

Min sambo har, utan min vetskap, skrivit över både bil och husvagn på sig själv. (Köpta för gemensamt bruk. Vi har gemensamt barn ihop)

Visserligen har han betalat demsamma, men de har stått skrivna på mig tidigare.

Helt plötsligt såg jag att han nu står som ägare.

Han måste alltså ha förfalskat min namnteckning på registreringsbevisen!

Det måste väl vara olagligt??

Vad kan jag göra ?

Med vänlig hälsning, Cecilia

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Urkundsförfalskning
Att förfalska någons namnteckning är brottsligt. Förfalskningsbrotten regleras i Brottsbalkens (BrB) 14 kapitel. Den som obehörigen, genom att skriva eller på liknande sätt ange en annan persons namn eller på annat sätt framställer en falsk urkund döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år (14 kap. 1 § BrB).

Är brottet att anse som ringa döms för förvanskning av urkund till böter eller fängelse i högst sex månader (14 kap. 2 § BrB)

Med urkund avses en handling som är av betydelse som bevismedel för att t.ex. stärka en persons identitet. För att vara en urkund måste handlingen ha ett föreställningsinnehåll dvs. den måste förmedla information av något slag. I ditt fall bör båda dessa vara uppfyllda då den förmedlar informationen att du som ägare till bilen och husvagnen vill överlåta dessa till din sambo.

Det måste även handla om en oäkta urkund vilket innebär att den måste ge sken av att komma ifrån en person som den i verkligheten inte gör.

Att det ska finnas fara i bevishänseende innebär att den förfalskade urkunden måste vara på pass likt en äkta urkund att det är sannolikt att en förväxling kan ske. Då transportstyrelsen inte vet hur din namnteckning ser ur bör även detta rekvisit anses vara uppfyllt.

Gällande bevisning av att det verkligen handlar om en förfalskning kan nämnas att det finns erkända metoder och experter inom området så det bör inte vara några bevissvårigheter gällande detta.

Dold samäganderätt
Genom Högsta domstolens rättspraxis har en princip om ”dold samäganderätt” vuxit fram. Om tre kriterier är uppfyllda anses dold samäganderätt föreligga, vilket innebär att en sambo vid separation kan hävda sin rätt till viss egendom trots att han/hon utåt sett inte står som ägare till den. Dessa tre kriterier är:

1. Att ena sambon köpt egendomen i eget namn men för parternas gemensamma bruk.

2. Att den andre sambon tillfört ekonomiskt tillskott som möjliggjort köpet

3. Att sambon som utåt sett står som ägare till egendomen insett syftet bakom det ekonomiska tillskottet dvs. att ni ska vara gemensamma ägare till bilen.

Av de omständigheter som du lägger fram i frågan talar det mesta för att det föreligger dold samäganderätt till både bilen och husvagnen och din sambo har därför rätt till hälften av dessa vid en separation.

Vad du kan göra
Då det mesta tyder på att din sambo gjort något brottsligt när han förfalskade din namnteckning vid ägarbytet på bilen och husvagnen bör du göra en polisanmälan på detta.

Då inget tyder på att ni är separerade, samt att ni har gemensamma barn, förstår jag att denna situation är känslig. En annan lösning kan vara att förklara dold samäganderätt för din sambo och få honom att inse att han förmodligen har rätt till halva av dessa vid en separation och därefter åter skriva bilen och husvagnen på dig.


Hoppas du fick svar på din fråga
Vänligen

Douglas NordströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”