Föreningsrättskränkning eller diskriminering?

2017-12-29 i Fackförening
FRÅGA
Hej!Var -arbetssökande på ett företag och blev avvisad jobb pga att jag INTE tillhör facket. Är detta lagligt? Sedan funderar jag även på om det skulle vara samma svar som ovan om frågan istället löd: om man får vägra anställa -arbetstagare med motivering att de TILLHÖR facket? Bryter detta mot diskrimineringslagen eller föreningsrätten?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Reglering kring föreningsrätten återfinns i Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL), och diskriminering regleras i Diskrimineringslagen (DiskL).

Föreningsrättskränkning

Föreningsrätten regleras i MBL 7 § och anses innefatta rätten både att tillhöra och stå utanför facket, dvs både den positiva och den negativa föreningsrätten. Enligt ovan nämnda paragraf tillkommer föreningsrätten arbetstagare, och utgångspunkten är alltså att arbetssökande inte skyddas av dessa regler. Det föreligger alltså som utgångspunkt inga föreningsrättsliga hinder för en arbetsgivare att konsekvent vägra anställa arbetssökande på grund av deras fackliga tillhörighet.

Det skulle eventuellt kunna finnas ett visst utrymme för föreningsrättskränkning gentemot arbetssökande. Idag finns det nämligen ett förbud mot arbetsgivare att tillämpa organisationsklausuler (bestämmelser i kollektivavtal som föreskriver att arbetsgivare endast får ha anställda som tillhör avtalsslutande organisation). Vidare omfattas arbetssökande idag av diskrimineringslagstiftningen vilket är ytterligare ett argument till varför de kanske borde omfattas även av föreningsrätten. Frågan har emellertid inte direkt behandlats av domstolen, och det är därför oklart om det skulle gå att nå framgång i frågan.

Diskriminering

Till skillnad från vad som gäller för föreningsrätten omfattas arbetssökande som sagt av diskrimineringsförbuden, DiskL 2 kap 1 §, andra punkten. Lagen omfattar emellertid endast vissa i lagen angivna diskrimineringsgrunder, nämligen kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, DiskL 1 kap 1 §. Facklig tillhörighet är således inte något som utgör en diskrimineringsgrund.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Annie Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?