Föreligger samboförhållande?

FRÅGA
Kan en inneboende hävda att hon är sambo efter att den som äger bostaden avlidit? Den avlidne har sagt motsatsen till sina arvingar. De har delat kostnader för matinköp.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

För att besvara på frågan ska jag först kort beskriva vad som händer då ett samboförhållande upphör i och med ett dödsfall och vilka rättigheter en efterlevande sambo har. Jag kommer efter det att ange hur man bestämmer om huruvida ett samboförhållande faktiskt förelegat mellan två personer.

Upphörande av samboförhållande och bodelning

Enligt 2 § sambolagen upphör ett samboförhållande bl.a. då en av samborna avlider. Enligt 8 § sambolagen gäller det att den efterlevande sambon kan då samboförhållandet upphör på grund av den andre sambons bortgång begära bodelning. När samboförhållandet upphör genom att en sambo avlider eller om en sambo avlider inom ett år från det att samboförhållandet upphör, skall begäran om bodelning framställas senast när bouppteckningen förrättas.

Om personen i fråga i detta fall anses vara en sambo har denne då rätt till en bodelning om begäran framställs senast då bouppteckning förrättas. Vid en bodelning beräknas först sambornas andelar i samboegendomen enligt 12 § sambolagen. Sedan avdrag gjorts för att täcka skulder en sambo har ska det som återstår av samboegendomen läggas samman och därefter delas lika mellan samborna enligt 14 § sambolagen. Enligt 3 § sambolagen (2003:376) utgörs samboegendom av sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning. Det innebär bl.a. att bostad och egendom som inskaffats av endast en av samborna innan ingående av samboförhållandet inte ska ingå i bodelningen.

Enligt 18 § sambolagen gäller vidare det att den efterlevande sambon alltid har rätt vid fördelningen av samboegendom enligt 14 § sambolagen, att få erhålla samboegendom så att det motsvarar två prisbasbelopp (44 300 kr, år 2016), i den mån den räcker egendomen räcker och efter avdrag för skulder. Denna rätt går före t.ex. bröstarvingars arvsrätt.

Föreligger samboförhållande?

Frågan uppkommer då om personen som varit inneboende i detta fall ska anses vara sambo och i så fall kan ha rätten att begära bodelning. Att notera är att sambor inte ärver varandra om det inte framgår av ett testamente, så bodelning blir det enda sättet för den efterlevande sambon att erhålla egendom ur samboegendomen.

Enligt 1 § sambolagen (2003:376) anses med sambor två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll.

Förarbetena till sambolagen anger att med uttrycket ”stadigvarande bor tillsammans” menas en inte alltför kortvarig förbindelse. Bl.a. presumeras man vara sambor om man har barn tillsammans eller är folkbokförda på samma adress. En helhetsbedömningen görs i dessa fall där även andra omständigheter som förekomsten av inbördes testamente och andra avtal om andra ekonomiska familjeangelägenheter kan ha betydelse. Med "parförhållande" avses att samborna ska bo tillsammans i ett förhållande som det normalt ingår ett sexuellt samliv i. Till sist avses med "gemensamt hushåll" att samborna samarbetar om vardagliga sysslor och att de har gemensam ekonomi eller ett sådant ekonomiskt samarbete att man kan tala om hushållsgemenskap.

Enligt förarbetena torde den som hävdar att samboförhållande inte föreligger ha bevisbördan för sitt påstående. I detta fall antar jag att ni vill göra gällande att inneboenden inte varit i ett samboförhållande med den avlidne. Bevisbördan torde i detta fall ligga på er.

Av frågan framgår inte tillräckligt för att kunna närmare bestämma om huruvida ett samboförhållande föreligger. Som sagt presumeras personer som är folkbokförda på samma adress vara sambor. Att dela kostnaderna för matinköp talar för att ett samboförhållande föreligger, men är i sig inte en tillräcklig omständighet som kan leda till att man anser att ett samboförhållande föreligger. Uppstår det en tvist och parterna i detta fall menar olika. får saken i sista hand avgöras i domstol.

Hoppas att svaret var till hjälp. Du är välkommen att kontakta Lawline igen för fler frågor.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2780)
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?
2020-11-25 Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)
2020-11-25 Hur delas samboegendom om ni går skilda vägar
2020-11-20 Kan ett hus som har införskaffats innan ett samboförhållande utgöra samboegendom?

Alla besvarade frågor (86459)