Föreligger egenmäktigt förfarande om man flyttar någons post?

Vår förening bytte postboxarna och en boende var inte hemma när bytet skedde och nya nycklar delades ut. Den post som låg kvar i hennes box flyttades till den nya boxen och lapp sattes upp om var hon kunde hämta nycklar. Dagen efter bytet fick hon nycklarna per omgående när hon kontaktade oss. Arbetet utfördes på en lördag för att ordinarie postgång inte skulle påverkas.

Nu anklagar denna boende styrelsen för egenmäktigt förfarande för att vi ska ha beslagtagit hennes post.

Har vi verkligen begått ett brott?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Generellt om egenmäktigt förfarande

För att egenmäktigt förfarande ska föreligga krävs det att en handling har resulterat i att viss sak inte längre kan disponeras (innehas), eller användas av besittaren (den person som har rätt till föremålet) på samma sätt som denne tidigare haft möjlighet att göra.

Det finns tre slags gärningar som kan betecknas egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken). Den första gärningen är att någon olovligen tar eller brukar något som tillhör annan, men inte har för avsikt att behålla det tillgripna, exempelvis göms det tillgripna undan så att ägaren hindras använda det.

Den andra gärningen består av att utan tillgrepp rubba någons besittning till något. Med detta menas att man gör något som försvårar för besittaren att använda egendomen som tidigare. Exempel enligt lagtexten är att man anbringar ett lås, alltså låser fast besittarens egendom.

Den tredje gärningen som utgör egenmäktigt förfarande är att med våld eller hot om våld hindra någon annan i dennes utövning att kvarhålla eller taga något. Exempelvis kan nämnas att en hantverkare som reparerat ett föremål vanligtvis har rätt att kvarhålla föremålet tills betalning sker. Egenmäktigt förfarande utgörs i sådana fall av att någon med våld eller hot om våld hindrar utövandet av en sådan rätt. Situationen kan också omvänt vara att hantverkaren tror sig ha rätt att kvarhålla något (fast denne inte har sådan rätt) och på så sätt gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande.

Egenmäktigt förfarande i detta fall

I förevarande fall är en bedömning av den andra formen av egenmäktigt förfarande aktuell. En besittningskränkning föreligger så snart gärningen medför avsevärd svårighet för besittaren att disponera saken på samma sätt som tidigare. Först kan diskuteras, huruvida ägaren av lägenheten faktiskt kommit att ha besittning till posten. Denne har ju varit borta en period och inte befattat sig med posten. Skulle det vara så att denne inte haft besittning över posten, anses inte egenmäktigt förfarande föreligga. Förmodligen får dock lägenhetsinnehavaren anses ha besittning till posten trots att denne varit bortavarande, eftersom posten legat i dennes postlåda.

Fråga är i så fall om det uppkommit avsevärd svårighet för besittaren att disponera över posten. Hade nycklar inte erbjudits lägenhetsinnehavaren hade egenmäktigt förfarande förelegat. I detta fall har denne dock fått nycklar, men fråga är om denne har hindrats att få tillgång till posten i lådan innan denne fick nycklarna. Det är en svår gränsdragning. Det faktum att lägenhetsinnehavaren var tvungen att hämta nycklar talar för att denne inte kunde disponera över posten under den tid denne var utan nycklar, vilket talar för att egenmäktigt förfarande förelåg. Men eftersom lägenhetsinnehavaren tillhandahölls nycklar omedelbart talar detta för att inte egenmäktigt förfarande förelåg.

Min bedömning är att det förelåg egenmäktigt förfarande, inte på grund av posten beslagtogs, men för att lägenhetsinnehavaren inte kunde disponera över posten förrän denne tillhandahölls nycklar.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”