FrågaPROCESSRÄTTParter i rättegången06/02/2020

Föreligger det en intressekonflikt om en advokat har barn med sin klient?

Min dotter har levt ihop i ett samboförhållande med en man som utsatt henne för hot och våld. 2019 i maj blev hon misshandlad med knuffar, slag, strypgrepp, hot om att slå in pannbenet på henne utslängd ur deras gemensamma villa. Hon har inte vågat bo i huset sedan dess. I går vad det bodelning. En bodelningsförrättare var anlitad. Mannen föregående sambo är advokat. Mannen anlitade henne vid bodelningen. Både mannen och hans advokat var mycket otrevliga vid bodelningsförhandlingen. Hånade och gjorde sig roliga över min dotters situation. Trodde att hon skulle slippa det när en bodelningsföreträdare var anlitad. Det var inte mannen utan mannens advokat som var mest aktiv när det diskuterades hur lösöret skulle fördelas. Verkade som hon hade egna intresse i vilket lösöre min dotter skulle få ur det gemensamma boet. Mannen och hans advokat har barn tillsammans. Gör inte det att hon kan ses som jävig. Företräder hon inte även sitt barn och sina egna intressen då hon arbetar för att mannen ska få det bästa fördelarna i bodelningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Efter att ha läst det du skrivit till oss förstår jag det som att du vill ha svar på om den advokat din dotters f.d. sambo anlitat kan anses som jävig då hon sedan tidigare har barn med mannen. Enligt rättegångsbalkens regler ska advokater i sin verksamhet iaktta god advokatsed (8 kap. 4 § Rättegångsbalken). Lagtexten ger ingen närmre ledning om vad som är god advokatsed. Vad som är att anse som god advokatsed framkommer istället av Vägledande regler om god advokatsed som Sveriges Advokatsamfund antagit och utfärdat.

Enligt riktlinjerna får en advokat inte anta ett uppdrag om det föreligger en intressekonflikt (s.k. jäv) eller om det finns en beaktansvärd risk för sådan. En intressekonflikt föreligger enligt punkt 3.2 i Vägledande regler om god advokatsed om:

1. advokaten biträder eller tidigare har biträtt motparten i saken,
2. advokaten biträder en annan klient i samma sak och klienterna har motstridiga intressen,
3. advokaten biträder en annan klient i en näraliggande sak och klienterna har motstridiga intressen,
4. det finns risk för att kunskap som omfattas av advokatens tystnadsplikt kan ha betydelse i saken,
5. advokaten själv eller någon denne närstående har ett intresse med anknytning till saken som strider mot klientens, eller
6. det annars föreligger någon omständighet som utgör hinder för advokaten att fullt ut tillvarata klientens intressen avseende uppdraget.

Som synes tar reglerna om intressekonflikt sikte på att advokaten inte kan, eller riskerar att inte kunna, företräda sin klient partiskt. Inledningsvis i reglerna framkommer även att en advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten. Advokaten får inte låta sitt handlande påverkas av tanke på egna fördelar eller obehag av hänsyn till andra ovidkommande omständigheter. Det ligger således i advokatens yrkesroll att vara partisk och att företräda sin klient. Därmed finns det inte heller något förbud mot att företräda en närstående såsom t.ex. ens make, exmake, syskon m.m. Reglerna om intressekonflikt tar sikte på när advokaten inte kan företräda sin klient partiskt, t.ex. för att advokaten tidigare biträtt motparten. Som utgångspunkt strider det därför inte mot god advokatsed att din dotters f.d. sambo anlitat en advokat han har barn med sedan tidigare. Även om hon var mest aktiv i hur lösöret skulle fördelas kan det mycket väl vara så mannen och hans advokat valt att lägga upp det.

I riktlinjerna om god advokatsed finns det även regler om förhållandet till motparten. Som exempel ska en advokat avstå från åtgärder eller uttalanden som är ägnade att i onödan kränka eller såra motparten (punkt 5.3 i Vägledande regler om god advokatsed). Regeln belyser advokatens skyldighet att ta tillvara klientens intressen samtidigt som viss hänsyn skall tas till motparten. Ett uttalande om motparten skall te sig försvarligt utifrån den situation advokaten befinner sig i när uttalandet görs. Av kommentarerna till reglerna uttrycks att det är viktigt att en advokat kan framföra uppgifter till stöd för sin klients intressen, även om de kränker motparten. Advokaten får inte väja för obehaget i en sådan situation. Till viss del väger således klientintresset starkare än risken att motparten känner sig kränkt eller sårad.

I din dotters fall vet jag inte hur advokaten uttalat sig och huruvida det eventuellt strider mot reglerna om förhållandet till motparten. För det fall att din dotter anser att advokatens agerande varit så kränkande att det strider mot god advokatsed kan hon anmäla advokaten till Sveriges advokatsamfund. På samfundets hemsida kan ni läsa mer om hur en anmälan går till samt ladda ner och skriva ut en blankett för ändamålet.

Om något i svaret är oklart är du/ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?