Fördela roller i ett aktiebolag samt begränsa överlåtelse av aktier

2016-03-15 i Bolag
FRÅGA
Hej!Jag har två frågor. Jag och vän vill starta ett privat aktiebolag, vi båda vill bestämma lika mycket men det vore smidigare om den ena kunde sköta de vardagliga sysslorna medan den andra tar de viktigare besluten. Vad erbjuder lagen för lösningar? Min andra fråga är om jag kan begränsa min kompanjons möjlighet till att överlåta aktierna vem som helst. Vad kan jag göra och hur går jag tillväga?Tack på förhand!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag först kort att beskriva de olika organen i ett aktiebolag och hur de fungerar. Detta för att du ska få en förståelse för min rekommendation som jag kommer ge på frågan om hur ni ska fördela de olika rollerna i bolaget mellan er. Sedan kommer jag gå in på din fråga angående överlåtelsebegränsningar av aktier.

Bolagsstämman

Utgångspunkten i ett aktiebolag är att bolagsstämman är högsta förvaltande (beslutande) organ och där har alla aktieägare rätt att närvara och yttra sig samt rösta. Bolagsstämman regleras i aktiebolagslagens (ABL) 7 kapitel. Huvudregeln är att bolagsstämman beslutar med enkel majoritet, dvs. med mer än hälften av rösterna. Vid lika röstetal har bolagsstämmans ordförande utslagsröst. Bolagsstämman sammanträder sällan mer än några få gånger per år, där man ofta fastställer övergripande riktlinjer som styrelsen och VD ska rätta sig efter. Bolagsstämman har inte representationsförmåga och kan alltså inte företräda bolaget gentemot tredje man.

Styrelsen

Bolagsstämman ska vidare utse en styrelse som är bolagets näst högsta förvaltande organ och det högsta representerande organet, dvs. det organ som kan representera bolaget utåt och exempelvis ingå avtal för bolagets räkning. Styrelsen regleras i 8 kapitlet ABL. Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Även styrelsen beslutar med enkel majoritet och vid lika röstetal har styrelseordföranden utslagsröst. Om styrelsen utgörs av fler än en ledamot så ska en av dessa vara ordföranden.

VD

Styrelsen ska utse en VD - verkställande direktör i bolaget. Regler om den verkställande direktören regleras också i 8 kapitlet ABL. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen i bolaget, dvs. saker som regelbundet görs i bolaget enligt dess verksamhet. Vad som utgör löpande förvaltning följer av bolagets verksamhet. VDn har även rätt att företräda bolaget och teckna dess firma beträffande de uppgifter som följer av den löpande förvaltningen.

Slutsats angående fördelningen av sysslor i bolaget

Min slutsats är att ni utser den som vill sköta de vardagliga sysslorna till VD i bolaget. Den personen har då rätt att företräda bolaget och teckna dess firma beträffande den löpande förvaltningen. Sedan bör ni utse den personen som ni vill ska ta de viktigare beslutet till styrelseordförande, detta leder till att den personen kommer att ha utslagsröst i de frågor som ni ska besluta om i styrelsen. Det ni även kan göra är att skriva in i bolagsordningen vem som ska vara ordförande vid bolagsstämmor, detta göra att ni kan bestämma vem som har utslagsröst i beslut som bolagsstämman ska fatta.

Överlåtelsebegränsning av aktier

Huvudregeln är enligt 4 kap. 7 § ABL att aktier kan överlåtas och förvärvas fritt (märk dock spridningsförbudet för privata aktiebolag i 1 kap. 7 § ABL) med tre lagliga undantag. Dessa undantag regleras i 4 kap. 8, 18 och 27 §§ ABL.

Enligt 4 kap. 8 § ABL får ni skriva in i bolagsordningen att en eller flera aktier endast får överlåtas till en ny ägare med bolagets samtycke, s.k. samtyckesförbehåll.Ni kan även skriva in ett förbehåll i bolagsordningen att en aktieägare eller någon annan ska erbjudas att köpa en aktie innan den överlåts till en ny ägare, s.k. förköpsförbehåll. Detta innebär att om din kompanjon vill sälja sina aktier måste han erbjuda dig att köpa dessa först, 4 kap. 18 § ABL. Den sista överlåtelsebegränsningen ni kan göra är att skriva in i bolagsordningen att en aktieägare eller någon annan skall ha rätt att lösa en aktie som har övergått till en ny ägare, s.k. hembudsförbehåll, 4 kap. 27 § ABL.

Aktieägaravtal

Vad ni ytterligare kan göra är att skriva ett aktieägaravtal mellan er. Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan aktieägarna, alltså dig och din kompanjon i detta fall, där ni kan reglera det inbördes förhållandet mellan er, exempelvis hur ni ska rösta i ett visst ärende eller huruvida ni har rätt att överlåta aktier eller inte. Problemet med sådana aktieägaravtal är att om de strider mot tvingande bestämmelser i ABL så är de utan verkan enligt den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen, se NJA 2011 s. 429. Det krävs alltså lagstöd för att ett aktieägaravtal ska medföra aktiebolagsrättsliga verkningar.

Men enligt den avtalsrättsliga separationsprincipen så påverkar aktiebolagsrätten inte den obligationsrättsliga bedömningen av ett aktieägaravtal. Detta innebär att även om aktieägaravtalet inte kan påverka aktiebolagsrätten så utgör det fortfarande ett avtal mellan parterna, och om det avtalet bryts kan den andra parten enligt vanliga kontraktsrättsliga grunder göra gällande kontraktsbrott och då exempelvis kräva skadestånd.

Exempelvis så kan ni i ett aktieägaravtal reglera att ni under de första fem åren av bolagets verksamhet inte får överlåta aktierna, men eftersom detta strider mot aktiebolagsrätten kan ni därför fortfarande sälja era aktier utan att det medför ogiltighet enligt aktiebolagsrätten. Men om någon gör det har den personen däremot brutit mot aktieägaravtalet, varför den personen kan bli tvungen att erlägga skadestånd till motparten på kontrakträttslig grund.

Om ni vill ha hjälp med att upprätta ett aktieägaravtal så hjälper vi gärna er med detta, gå då in på denna länk.

Jag vill även säga att utöver min korta redogörelse finns många regler som kan komma att spela roll för er. Om ni vill ha en komplett utredning så kan ni vända er till någon av våra betaltjänster eller maila info@lawline.se så hjälper vi er vidare i detta ärende till konkurrenskraftiga priser.

Hoppas detta har varit svar på din fråga och jag önskar dig och din kompanjon lycka till med ert bolag!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (690)
2021-01-23 Har en delägares fru rätt till insyn i bolagets räkenskaper?
2021-01-17 Fördelning av utdelningen till aktieägare
2021-01-17 Ändring av aktieägaravtal
2021-01-16 Suppleants ansvar om ensam styrelseledamot avlider?

Alla besvarade frågor (88421)