Förändringar i CV av annan - brott?

2016-03-24 i Övriga brott
FRÅGA
Jag fick för några år sedan skriva ett CV och lämna in detta till arbetsgivaren som behövde detta då kunden ville försäkra sig om att tillräcklig kompetens fanns i företaget inför en upphandling. Inget konstigt med det. Men nu har jag sett att min arbetsgivare har lagt till uppgifter; bland annat projekt som jag inte deltagit i under mina meriter och dessutom satt mig som arbetsledare på detta och flera andra projekt. Jag noterade också att det tillkommit text i förstapersonsperspektiv som talar för att jag har kunskaper som jag inte alls har.Jag undrar nu om detta verkligen är lagligt? Det känns som förvanskning/förfalskning av urkund.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

I brottsbalken (BrB) 14 kap. 1 § anges att den som obehörigen genom att skriva eller på annat liknande sätt anger en annan persons namn eller på annat sätt framställer en falsk urkund eller ändrar eller fyller ut en äkta urkund döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning.

I ditt fall handlar frågan om din arbetsgivare genom att ändra i ditt CV - den från början äkta urkunden - har gjort sig skyldig till sådant brott.

Följande krav ska objektivt och subjektivt (begreppen förklaras nedan) vara uppfyllda för att urkundsförfalskning ska föreligga:
(1) arbetsgivaren ska obehörigen,
(2) ändrat eller utfyllt en äkta urkund, och
(3) gärningen ska innebära fara i bevishänseende.

1. Obehörigen
Detta innebär kortfattat att din arbetsgivare ska ha saknat ditt samtycke till handlingen - om samtycke finns har urkunden inte ändrats obehörigen. Om arbetsgivaren däremot saknar ditt samtycke har denne inte behörighet att ändra i ditt CV. Det senare verkar vara fallet, eftersom det verkar ha skett utan din vetskap. Behörigheten är alltså knuten till ditt samtycke.

2. Ändrat eller utfyllt en äkta urkund
Av BrB 14 kap. 1 § 2 st. 1 p. framgår att CV-handlingar omfattas av begreppet urkund. Vidare har din arbetsgivare gjort tillägg i den från början äkta urkunden, d.v.s. CV:t. Även detta krav verkar alltså vara uppfyllt.

3. Fara i bevishänseende
Detta krav innebär att det måste vara någorlunda sannolikt att handlingen ska kunna tas för äkta. Att lägga till vissa meriter på ett CV bör uppfylla detta krav. Brottet fullbordas genom förfalskningsåtgärden - d.v.s. ändringarna - och det finns alltså inget krav på att CV:t ska ha använts i sin förfalskade form. Fara i bevishänseende innebär alltså en risk för att någon kommer att vilseledas.

Detta innebär att rekvisiten för urkundsförfalskning i BrB 14 kap. 1 § objektivt sett är uppfyllda. För straffansvar krävs vidare att rekvisiten är subjektivt täckta av din arbetsgivares uppsåt (= vett och vilja). Det innebär att om din arbetsgivare trodde att denne hade ditt samtycke till ändringarna, ska denne inte ådömas straffansvar eftersom personen då saknar uppsåt för att obehörigen (se ovan) ändra i dokumentet.

Mvh,

Måns Axnér
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (888)
2021-01-12 Straffrättsligt ansvar för falskt larm
2021-01-11 Alla män är våldtäktsmän - hets mot folkgrupp?
2021-01-02 Nakenbilder mellan 17- och 28-åring
2020-12-31 Är det olagligt att köpa fotbilder av någon annan?

Alla besvarade frågor (88087)