Föräldrars gemensamma beslutsfattande

2017-08-05 i Barnrätt
FRÅGA
Mamman och pappan bor inte i hop och har inte gjorde på länge , men har gemensamvårdnad om deras dotter . Får mamman fatta beslut själv om barnet får vara hos sin styvpappa varannan vecka eller varannan helg ? Mamma och styvpappa är skilda idags läget. Barnet är 7 år gammal. Måste inte mamman prata med pappa först?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår att mamman och pappan har gemensam vårdnad men att de inte bor ihop. När det kommer till beslutsrätten när man har gemensam vårdnad men att barnet exempelvis bor varannan vecka hos föräldrarna så är utgångspunkten att den förälder som har barnet boende hos sig fattar de "vanliga vardagsbesluteten" själv. Medan större beslut fattas av föräldrarna gemensamt. Här brukar man nämna b.la val av skola, större ekonomiska frågor vaccination eller bostadsort.

Enligt 10 kap 2 § Föräldrabalken (FB) så utövar föräldrarna förmyndarskapet gemensamt under förutsättning att båda föräldrarna gemensamt har vårdnaden över barnet. Om det förordnas att vårdnaden skall tillkomma endast den ena föräldern, blir han eller hon i princip ensam förmyndare.

Om föräldrarna inte kommer överens, måste tvisten slitas genom någon utomstående. Enligt 12 kap 12 § 2 st FB ankommer det då på överförmyndaren att vid behov avgöra vems mening som bör gälla. Då kan båda föräldrarna eller den ena föräldern hänskjuta tvisten till överförmyndaren. Den ståndpunkt som blir gällande är den som överförmyndaren biträder. Om överförmyndaren inte kan biträda någon av förmyndarnas mening, förfaller frågan och förmyndarna får då ta saken under förnyat övervägande. Ett beslut som har fattats av överförmyndaren kan inte överklagas. För att ta kontakt med en överförmyndare kontaktar man den kommun man bor i.

Ibland händer det att en förälder fattar ett beslut utan den andre förälderns samtycke eller utan att ha tagit kontakt med någon överförmyndare. Det blir sällan några konsekvenser av detta. Det går sällan att straffa den andra föräldern på något sätt för att den har tagit ett beslut utan den andra förälders samtycke. Enda gången ett beslut kan vara straffbart är om barnet har kommit till skada eller andra omständigheter talar för att beslutet kan skada barnet eller vara oförenlig med barnets bästa. Utesluter man helt den andra föräldern från beslutsrätten så kan konsekvens tillslut bli att man blir av med sitt förmyndarskap eller den andra föräldern prövar frågan om vårdnad i domstol. Dock har det vid det stadiet gått väldigt långt och samarbetssvårigheterna är väldigt påtagliga. Om det nu är så att mamman fattar beslut om att dottern ska bo hos styvpappan varannan vecka och biologiska pappan inte har några invändningar emot det så är det ingen fara. Skulle pappan ha invändningar emot det så bör föräldrarna försöka komma överens för att slippa få saken prövad i domstol. Jag skulle säga att ha styvpappan som boendeförälder varannan vecka är ett stort beslut och ska fattas gemensamt med den biologiska pappan. Löses det inte, så måste boendefrågan prövas i domstol.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?