Föräldrar som inte kan komma överens om barnens vårdnad efter skilsmässa

Hej, min man och jag ligger i skilsmässa och vi har två barn som är 3 och 6 år gamla. Min fråga nu är; om vi inte kan komma överens om hur stor del av tiden som jag ska ha barnen och hur stor del min man ska ha barnen hur går vi tillväga då?
Jag vill ha halva veckor då jag inte vill vara utan mina barn och de vill inte heller vara utan mig och säger gång på gång att de inte vill vara hos sin pappa. Han vill ha hela veckor i taget, något som jag tror skulle skada dem. Hur kan jag göra för att få rätten på min sida åtminstone så länge de är så här små.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När det gäller frågor kring vårdnad, boende och umgänge är reglerna i föräldrabalkens (FB) 6 kap. tillämpliga och paragrafer nämnda nedan går att finna genom länken ovan.

Utgångspunken är att barnets bästa alltid ska vara avgörande för beslut kring vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen ser man då till risken att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller att barnet annars far illa. Mot detta väger dock bedömningen av barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

När föräldrar skiljer sig
Då ni som föräldrar skiljer er kommer ni trots detta ha fortsatt gemensam vårdnad om inte denna upplöses, vilket följer av 3 § 2 st. FB.

Förälder som vill få ändring i vårdnad
Väcka talan
Vill du få till en ändring i vårdnaden så ska i detta fall rätten, efter att gjort en bedömning, besluta om ensam vårdnad för en av föräldrarna eller en fortsatt gemensam vårdnad. Här lägger rätten vikt vid er som föräldrars förmåga att samarbeta kring frågor som rör barnet. Om ni båda skulle motsätta er gemensam vårdnad får dock inte rätten besluta om sådan vårdnad, se 6 kap. 5 § FB

Avtal mellan föräldrarna
I ert fall, då barnen står under vårdnad av er båda, får ni avtala om att vårdnaden ska vara gemensam eller att en av er ska ha vårdnaden om era barn. För att ett sådant avtal ska vara giltigt ska det vara skriftligt och det krävs även att socialnämnden godkänt det (avtal ska godkännas om det inte är uppenbart att det är oförenligt med barnets bästa). Detta följer av 6 kap. 6 § FB. Om ni som föräldrar skulle kunna komma överens om hur vårdnaden ska fördelas kan ni alltså skriva ett avtal om detta. Ni får även avtala om barnets boende på samma sätt som här nämnt, se 14 a §.

Domstol kan besluta om barnets boende
Du kan som förälder väcka talan om att domstol ska besluta vem av föräldrarna barnen ska bo hos, avgörande för beslutet är vad rätten anser vara bäst för barnen men stor vikt läggs vid barnens behov av god kontakt med båda föräldrarna. Man försöker ofta åstadkomma växelvis boende om det är möjligt och ni som föräldrar har god samarbetsförmåga, men i er situation förstår jag det som att ni inte har det. Se 14 a § FB.

Situationer då rätten ska besluta om ändring i vårdnad
Om din fd make, barnens far, gör sig skyldig till; missbruk, försummelse eller i övrigt brister i omsorgen på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, så SKA rätten besluta om ändring i vården. Nu har jag ingen information om på vilket sätt du tror att barnen skulle kunna fara illa, men finns en risk för det är chansen stor att du kan få ensam vårdnad, se 6 kap. 7 § FB.

Barnets vilja
Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av ålder och mognad. Detta följer av 6 kap. 2 a § FB. I ditt fall är dock barnen så pass små att deras avsikt bör ha stor inverkan.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det finns ett antal åtgärder att välja mellan när det kommer till beslut kring barnens vårdnad vilket har presenterats ovan, både om du vill få ensam vårdnad eller beslut kring var barnen ska bo.

Jag hoppas att det ger svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000