Föräldrapenning för samkönade föräldrar

2015-12-19 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Jag och min fästmö vill skaffa barn. Hur kan föräldraskapet fastställas innan barnet är fött så jag blir vårdnadshavare till vårt barn, så jag kan ta del av föräldraförsäkringen?Har läst detta i Föräldrabalken men kan inte tolka det.9 § Har insemination utförts på modern enligt 6 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. eller har befruktning av moderns ägg utförts enligt 7 kap. samma lag med samtycke av en kvinna som var moderns maka, registrerade partner eller sambo och är det med hänsyn till samtliga omständigheter sannolikt att barnet har avlats genom inseminationen eller befruktningen, ska den som har lämnat samtycket anses som barnets förälder. Ett föräldraskap enligt första stycket fastställs genom bekräftelse eller dom. Det som sägs i 4 § om bekräftelse av faderskap tillämpas också i fråga om bekräftelse av ett sådant föräldraskap. Lag (2009:254). Med vänlig hälsningEmma
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Reglerna om hur föräldraskap bekräftas, adoption och vårdnad finns i Föräldrabalken (FB), regler om insemination finns ilagen om genetisk integritet m.m. och regler om föräldraförsäkringen finns i Socialförsäkringsbalken (SFB).

Den av er som föder barnet blir automatiskt dess moder och den andra kommer att behöva bekräfta föräldraskapet eller adoptera barnet. Juridiskt kommer den andra modern kallas för förälder.

Bekräfta föräldraskap

För att regeln i 1 kap. 9 § FB som du hänvisar till ska bli tillämplig måste modern insemineras i enlighet med lagen om genetisk integritet m.m. Denna stadgar i 6 kap. 1 § att kvinnan som insemineras måste vara gift eller sambo och att sambon eller makan samtycker till inseminationen. Detta ska enligt 6 kap. 2 § samma lag utgöras på ett offentlig finansierat sjukhus. Detta innebär att inseminationen ska utföras på ett sjukhus i Sverige och 1 kap. 9 § i FB blir såldes inte tillämplig om en insemination utförs i t ex Danmark eller privat.

Om inseminationen har utförts enligt de ovan sagda reglerna i lagen om genetisk integritet m.m. och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats genom inseminationen eller befruktningen, så ska du som samtyckt till inseminationen anses vara barnets förälder. En sådan bekräftelse ska göras skriftligen och bevittnas av två personer. Socialnämnden samt modern ska godkänna bekräftelsen enligt 1 kap. 4 § FB. Om ni vill att du ska bekräfta föräldraskapet innan barnet föds kontaktar ni socialnämnden i er kommun under graviditeten. Det finns dock rekommendationer på att nämnden inte bör godkänna en sådan bekräftelse innan barnet är fött även om ni skriver på bekräftelsen i förväg. I samband med bekräftelsen kan ni också avtala om att ni vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Adoption

Om inseminationen inte utförs på ett offentlig finansierat sjukhus i Sverige blir reglerna om bekräftande av föräldraskap inte tillämpliga utan istället kommer den som inte föder barnet behöva ansöka om att adoptera det, så kallad närståendeadoption. För att du ska få adoptera din fästmös (rättsliga) barn måste ni vara gifta enligt 4 kap. 4 § FB. Du kommer då inte kunna bli vårdnadshavare direkt vid barnets födelse utan kommer behöva vänta till adoptionen gått igenom. Enligt Sveriges kommuner och landsting brukar barnet hinna bli i genomsnitt 10 månader innan adoptionen går igenom.

Tillfällig föräldrapenning vid barnets födelse

När det gäller tillfällig föräldrapenning vid barnets födelse så likställs du med begreppet förälder i SFB mening genom att vara sambo enligt 11 kap. 5 § SFB. Det innebär att du kan få tillfällig föräldrapenning för att närvara vid förlossningen, sköta hemmet och vårda barnet i tio dagar i samband med att barnet föds enligt 13 kap. 10 och 14 §§.

Föräldraförsäkringen

I reglerna om föräldrapenningsförmåner beskrivs det att föräldrar har rätt till föräldrapenning. Det innebär den eller de som är rättsliga föräldrar får föräldrapenning. Om ni inseminerar på ett sjukhus i Sverige kommer ni båda vara det och kommer då båda ha rätt till föräldrapenning om ni uppfyller kraven för detta. Om ni har gemensam vårdnad om barnet kommer ni att få 240 dagar var enligt 12 kap. 12 och 15 §§ SFB. Om ni inte inseminerar på ett sjukhus i Sverige och endast din fästmö är barnets rättsliga mor kommer hon få alla 480 dagarna med föräldrapenning enligt 12 kap. 12 och 14 §§. Detta fram till närståendeadoptionen gått igenom, då kommer du få hälften av de kvarvarande dagarna.

Enligt reglerna i SFB om föräldrapenningsförmåner likställs dock förälders make som stadigvarande sammanbor med föräldern enligt 11 kap. 4 § SFB. Det innebär att om ni är gifta och bor tillsammans så kommer du likställas med begreppet förälder i SFB. Detta innebär att din fästmö (som då behöver vara din fru) kan avstå föräldrapenningsdagar till dig enligt 12 kap. 17 § SFB. Dessa regler innebär alltså att du inte måste bli barnets rättsliga förälder och ha vårdnad om barnet för att kunna få föräldrapenning när barnet föds, om din fästmö avstår sina dagar till dig.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor! Om ni vill läsa om familjejuridik för normbrytande familjer finns en bok som heter Stjärnfamiljejuridik av Erik Mägi och Lina-lea Zimmerman som är pedagogisk och ska kunna läsas av de som vill ha stöd för att kunna skapa rättslig trygghet för sin familj. Om ni har frågor om föräldraförsäkringen kan ni alltid ringa Försäkringskassan. De är en myndighet och har därför serviceskyldighet!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1546)
2020-10-20 Rätt att neka den andre förälder barnets pass?
2020-10-16 Kan en förälder förhindra den andre föräldern från att träffa barnen?
2020-10-16 Föräldrars beslutanderätt vad gäller skolval
2020-10-15 Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med barnbarn

Alla besvarade frågor (85192)