FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt05/02/2018

Förälders ansvar att ta hand om sitt barn

Hej!

Vilket ansvar har en förälder gentemot ett nyfött barn. Kan föräldrarna välja att inte ta med barnet hem från BB pga tex sjukdom eller funktionsnedsättning hos barnet, down syndrom eller liknande?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vårdnadshavarens ansvar:
Den eller de som har vårdnaden om ett barn har också ansvar för barnet. Det är barnets förälder/ föräldrar, om inte rätten bestämt annat som har vårdnaden. Vårdnadsansvaret är långtgående och syftar till att man som vårdnadshavare ska uppfylla de behov som ett barn har. Detta enligt 6 kap 1 - 2 §§ föräldrabalken (FB).
Som förälder har man enligt 7 kap. 1 § FB också underhållsskyldighet fram tills dess att barnet fyllt 18 år.

Vid barnets födelse blir automatiskt mamman till barnet också dess vårdnadshavare. Är mamman gift antar man att maken är far till barnet och därmed blir denne också vårdnadshavare. Se 1 kap. 1 § och 6 kap. 3 § FB.

Är mamman inte gift krävs bekräftelse eller dom för att fastställa faderskap, 1 kap. 3 - 5 §§ FB. I det fall fadern inte självmant bekräftar faderskapet blir det socialtjänstens uppdrag att utreda samt ta reda på vem fadern är och att genom dom fastställa detta, 2 kap. 1 § FB. Socialtjänsten slutar inte förrän dess att faderskapet fastställts. Detta på grund av att man alltid ska se till barnets bästa och att ett barns bästa vanligtvis är att ha båda sina föräldrar, 6 kap. 2a § FB. För att denna part ska få vårdnad om barnet krävs att domstol fattar beslut även om detta, 6 kap. 4 § FB. Observera dock att man som förälder är underhållsskyldig oavsett om man har vårdnad eller inte.

Socialtjänsten:
Socialtjänsten arbetar för att barnets bästa ska uppnås, det vill säga att i detta fall barnets föräldrar finns där och tar hand om barnet. Se 1 kap. 2 § socialtjänstlagen

Skulle man lämna sitt barn på BB skulle självklart socialtjänsten omhänderta barnet tillsvidare men detta innebär inte att man som vårdnadshavare blir fri från ansvar. Istället startar ett arbete från socialtjänstens sida där de gör sitt yttersta för att hjälpa vårdnadshavarna att kunna ta ansvar och kunna uppfylla de behov ett barn har. Läs mer om detta i 5 kap 1 - 3 §§ socialtjänstlagen.

Sammanfattning:
Sammanfattningsvis kan man som förälder till ett barn alltså inte undslippa ansvar genom att lämna barnet på BB direkt vid födsel. I det fall det föreligger osäkerhet huruvida man ska klara av föräldraskapet rekommenderar jag att kontakta socialtjänsten för stöttning och vägledning.

Med vänliga hälsningar,

Lovisa NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000