Föra fastställelsetalan om giltigheten av ett avtal

2020-11-09 i Avtal
FRÅGA
Avtal har upprättats vid utlåning av avelshane. Hanhundsägaren har rätt att välja en valp ur kullen först.Tikägaren påstår att där blev 3 valpar I kullen. Foto bevis på att där var minst 4 st i kullen finns. Hur kan man ta detta vidare då tikägaren ljuger och strider emot avtalet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Principen om avtalsbundenhet
Det som inledningsvis kan sägas är att en huvudprincip inom avtalsrätten är principen om avtalsbundenhet (pacta sunt servanda) som säger att avtal ska hållas. Denna princip är starkt knuten till tanken om avtalsfrihet. Huvudregeln är således att avtal ska hållas och vara bindande för samtliga parter som ingått avtalet. Det ska mycket till att för att en part ska få bryta ett ingånget avtal. Det är däremot något som parterna sinsemellan kan komma överens om. Någon sådan överenskommelse verkar emellertid inte kommit till stånd i ditt fall.

Avtalstolkning
För att kunna avgöra om ett avtalsbrott har skett behöver avtalet i första hand tolkas. Jag tolkar det som att det föreligger ett avtal mellan ägaren till hanhunden och ägaren till tikhunden. Avtalet handlar om att ägaren till hanhunden ska ha förtur att välja en valp ur kullen.

Vidare tolkar jag det som att det råder oklarheter kring hur många valpar det faktiskt blev i kullen. Ägaren till tiken påstår att det blev tre valpar i kullen, medan ägaren till hanen påstår att det finns bevis för att det blev fyra valpar. Det framgår däremot inte av dina omständigheter om det i avtalet finns angivet att det specifikt skulle bli fyra valpar eller ej. Det framgår heller inte hur antalet valpar skulle hanteras i ett senare skede, dvs hur de ska fördelas samt eventuellt säljas vidare och i så fall av vem. Det blir därför svårt för mig att mer precist kunna avgöra om ett avtalsbrott har skett, med tanke på att ägaren till hanhunden fortsatt har möjlighet att välja en valp av de tre som tikägaren påstår finns.

Beroende på hur resterande del av avtalet är utformat kan jag tyvärr inte ta ställning till så mycket mer än så i dagsläget.

Råd kring hur du kan ta ärendet vidare
Jag skulle i första hand råda dig att på egen hand försöka komma överens med tikägaren utifrån det ingångna avtal. Detta är det mest kostnadseffektiva tillvägagångssättet.

I andra hand skulle jag råda dig att ta hjälp av en jurist för att få klarhet i fallet. Det kanske mest hjälpsamma vore emellertid att väcka en fastställelsetalan vid domstolen. En fastställelse handlar om att du som part för en talan om att rätten ska fastställa ett visst rättsförhållande som du och din motpart är oense om (13 kap. 2 § stycke 1 RB). Ett exempel på ett sådant rättsförhållande är huruvida ett avtal är giltigt eller ej, eller om ett avtal mellan er som parter existerar eller inte. Det kan även handla om att få sin rätt till något fastställd.

Beroende på vad avtalsbrottet handlar om är det en fastställelsetalan du i så fall behöver väcka. För att väcka en fastställelsetalan behöver du skriftligen ansöka om stämning hos rätten (42 kap. 1 § RB). En stämningsansökan kan göras och formuleras på egen hand, alternativt genom en färdig blankett på Sveriges domstolars egna hemsida som du hittar här. I vilket fall som helst ska en stämningsansökan innehålla följande:

- ett bestämt yrkande,
- en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet,
- uppgift om de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt
- uppgift om sådana omständigheter som gör rätten behörig, om inte behörigheten framgår av vad som anförs i övrigt (42 kap. 2 § stycke 1 RB).

Skulle du vara i behov av ytterligare juridisk hjälp kan du kontakta någon av våra jurister. Det gör du enklast genom att maila info@lawline.se eller ringa 08-533 300 04 (mån-fre kl 10-16).

Jag hoppas du fick svar på din fråga och får önska dig ett stort lycka till!

Vänligen,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1491)
2021-06-19 Kan en arbetsgivare dra in ett arbetsschema på grund av arbetsbrist?
2021-06-18 Är mitt avtal med dödsboet giltigt om endast en av dödsbodelägarna har skrivit på?
2021-05-31 Boka tid med jurist
2021-05-28 Tolkning av avtal gällande hyra av parkeringsplats.

Alla besvarade frågor (93238)