Folkbokföringsadressens betydelse vid Sambolagens definition av sambor

FRÅGA
Vad säger sambolagen när man bor gemensamt (hyreslägenhet) men den ena parten inte ändrat adress ännu?
SVAR

Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Redan i Sambolagens 1§ (se här) fastställs vad som egentligen menas med begreppet sambor. Anledningen till att det måste definieras är att sambolagen endast kan tillämpas på sambor, och att personer som inte anses vara sambor enligt definitionen följaktligen inte heller omfattas av lagen. Lagtexten uttrycker att ”med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll”. I bedömningen av om två personer är att anse som sambor eller inte, så krävs det alltså att dessa 1) stadigvarande bor tillsammans, 2) att de har ett parförhållande och 3) att de har ett gemensamt hushåll. Av dessa kriterier ska vi nedan granska det första mer ingående.

Eftersom att det inte lämpligen kan ställas upp några exakta krav i lagen på hur två personer ska leva för att det ska räknas som att de stadigvarande bor tillsammans, så måste istället en helhetsbedömning göras av situationen. Helhetsbedömningen utgår från ett par olika kriterier, där varaktigheten av samboendet är en av de första aspekterna av intresse. Enligt förarbetena till sambolagen så får det inte röra sig om en alltför kortvarig förbindelse om det ska räknas som ett stadigvarande boende. I ett rättsfall från 2005 (RH 2005:34) ansågs det att ett par som bott tillsammans i 11 veckor hade bott stadigvarande tillsammans i lagens mening. Exempel på andra omständigheter som väger in är om någon av personerna har behållt en tidigare bostad under tiden (eftersom att detta ger en indikation kring personernas avsikt med samboendet) samt även vart personerna är folkbokförda - varför vi nu kommer in på frågan om adressändringen.

Vid tolkningen av sambolagen så sägs vanligen att om två personer i ett parförhållande är folkbokförda på samma adress, så anses det utgöra en ”presumtion” för att ett samboförhållande föreligger, dvs. att man förutsätter i lagens mening att dessa två personer därför är sambor, om inte andra omständigheterna sedan visar på motsatsen. Folkbokföringen har alltså betydelse i bedömningen, eftersom att det är en av dessa omständigheter som ytterligare kan tala för/emot ett samboförhållande i den helhetsbedömning som görs. Däremot har det ingen egen avgörande betydelse i sig. Ett par som sedan en tillräcklig tid tillbaka bor tillsammans i ett parförhållande och som har ett gemensamt hushåll upphör inte att vara sambor enbart p.g.a. att en av personerna skriver sig på en annan adress. Det går alltså inte att gå runt sambolagens definition av sambor endast genom att inte vara folkbokförda på samma adress, utan återigen är det helhetsbedömningen som är avgörande. Slutsatsen är därför att folkbokföringsadressen har betydelse i bedömningen av om ett samboförhållande råder, men att det inte har en så stor betydelse att det självständigt påverkar bedömningen åt varken det ena eller det andra hållet.

Jag hoppas att detta gav svar på er fundering kring adressändringens betydelse för sambor!

Med vänliga hälsningar,

Johan Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2681)
2020-08-04 Vem har rätt att ta över den gemensamma bostadsrätten vid separation mellan sambor?
2020-08-03 Vem har rätt till huset vid separation om vi är sambos?
2020-08-03 Fördelning på sambobostad när ägarandelarna är olika.
2020-08-02 När blir en bostad samboegendom?

Alla besvarade frågor (82670)