Folkbokförd på fritidshus?

FRÅGA
Kan man vara folkbokförd i sin fritidshus
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga besvaras med hjälp av folkbokföringslagen.

En person anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Har byte av bostad skett anses personen vara bosatt på den fastighet där han eller hon kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Om en person kan anses vara bosatt på fler än en fastighet ska personen anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist (7 § första stycket folkbokföringslagen). Sådana omständigheter kan vara var familjen är bosatt eller hur arbetsförhållandena ser ut, men är dock inte helt utslagsgivande omständigheter. I bedömningen beaktas också antalet övernattningar i respektive bostad, bostädernas avstånd från arbetet, bostädernas storlek och standard, och var huvuddelen av ägodelarna förvaras, men också med vilken rätt personen nyttjar bostäderna, till exempel äganderätt, hyresrätt eller andrahandskontrakt.

En person ska anses regelmässigt tillbringa sin dygnsvila på en fastighet där han eller hon under sin normala livsföring tillbringar dygnsvilan minst en gång i veckan eller i samma omfattning men med en annan förläggning i tiden (7 § andra stycket folkbokföringslagen).

En bedömning görs alltså där samtliga omständigheter ska beaktas och en del av dem har jag redogjort för ovan. Svaret på din fråga är emellertid det som mitt svar inleddes med, alltså att man kan vara folkbokförd på ett fritidshus om det är där man regelmässigt tillbringar sin dygnsvila.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?