Flyttningsförbud

2015-11-09 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
En flicka familjehemplacerad enl SoL. Vårdnadshavare hotar ta flickan hem. Flickan vill inte. Bedömningen görs att flickan utveckling riskeras om hon återvänder hem. Kan man använda flyttningsförbud och vem tar beslut och utifrån stöd av vilken lag?
SVAR

Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga.

I 6 kap SoL, eller Socialtjänstlagen som den heter, finns bestämmelserna om familjehemsplacering. i 1§ fastslås socialnämndens vårdansvar. Ansvaret gäller bland annat att nämnden ska se till att den unge får god vård som utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön. Alla åtgärder som sker enligt SoL är frivilliga och ska ske i samförstånd med den unge och vårdnadshavare.

I detta fall vill vårdnadshavaren avsluta den frivilliga placeringen, vilket är en sådan typsituation som kan aktualisera ett flyttningsförbud. Flyttningsförbud är en tvångsåtgärd och regleras därför i 24 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Ett beslut om flyttningsförbud ska tas när det är förenligt med barnets bästa och innebär att en vårdnadshavare inte får ta barnet från hemmet. Syftet med förbudet är att förhindra en hemtagning av den unge vid en olämplig tidpunkt eller för snabbt, samt att förbereda hemtagningen så att den kan ske så skonsamt som möjligt.

I samband med att föräldrarna begär att ta hem den unge som är placerad enligt SoL är det socialnämndens uppgift att ta ställning till om barnet omedelbart kan återvända till föräldrahemmet eller om några insatser behövs från socialtjänsten för att underlätta en återförening. Om socialnämnden finner att barnet inte kan återvända hem utan påtaglig risk för skada på dess hälsa eller utveckling och går föräldrarna inte med på att barnet stannar kvar i familjehemmet, bör nämnden ansöka om flyttningsförbud till förvaltningsrätten, 24-25§ LVU. Nämnden har även möjlighet att meddela ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27§ LVU.

Så, om socialnämnden anser att det finns en påtaglig risk för skada på barnets hälsa eller utveckling och föräldrarna ändå bestämmer sig för att ta hem barnet, kan socialnämnden ansöka om flyttningsförbud. Ansökan lämnas in till förvaltningsrätten som får ta beslutet. Det är senare upp till förvaltningsrätten att göra riskbedömningen.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Angelica Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (581)
2020-11-29 Hur hittar man praxis om förvaltningsrätt?
2020-11-28 Förvaltningsdomstolarnas motiveringsskyldighet
2020-11-27 Behöver beslut att avslå ansökan om återställande av försutten tid motiveras?
2020-11-26 Vad innebär laga kraft och vad är det till för?

Alla besvarade frågor (86821)