Flytta till annat land vid gemensam vårdnad om barn

2018-12-18 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Jag är skild och har barn tillsammans med min exfru där vi nu har gemensam vårdnad och där barnen är hos mig varannan vecka. Jag tänker flytta utomlands för att jobba. Vad gäller då? Vad gäller om min exfru inte accepterar att jag flyttar utomlands? Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte om Du vill flytta med barnen eller inte och därför kommer jag att redogöra för båda situationerna.

Flytta utan barn:

Gemensam vårdnad utgör inget hinder från att ensam flytta till annan ort utan pappans godkännande. Däremot så bli växelvist boende för barnet praktiskt taget omöjligt med hänsyn till barnets skolgång etc. Ni bör därför avtala om hur ni vid flytt ska hantera boendefrågan enligt 6 kap 14 a § föräldrabalken. Avtalet ska vara skriftligt och måste godkännas av socialnämnden. Enligt 6 kap. 15 § föräldrabalken har barnet rätt att umgås med den förälder som den ej bor med. Detta innebär att Du som förälder måste ge möjlighet till detta trots avståndet mellan er.

Om Du måste flytta och den gemensamma vårdnaden inte fungerar på grund av det har Du eller din exfru möjlighet att ansöka om ensam vårdnad. Detta beslut fattas av domstolen och den tar särskilt hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta i de frågor som rör barnet, 6 kap. 5 § föräldrabalken. Möjligheten att få ensam vårdnad är beroende av ett flertal omständigheter, bland annat av barnets relation med den andra föräldern. Om domstolen anser att någon av föräldrarna medvetet har försvårat samarbetet och kommunikationen kring barnen kan den föräldern bli av med vårdnaden om barnen, exempelvis om man flyttar väldigt långt bort och det blir praktiskt svårt för den andra vårdnadshavaren att ha gemensam vårdnad.

Utgångspunkten är att Du får flytta, dock kan avståndet komplicera det gemensamma utövandet av vårdnaden. Du bör även veta att alla beslut i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge fattas med utgångspunkt i vad som är bäst för barnet och här beaktar domstolen bland annat barnets behov av en god kontakt med båda sina föräldrar enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Rätten tar även hänsyn till barnets vilja med beaktande av deras ålder och mognad.

Flytta med barn

Det framgår av 6 kap. 11 och 13 § föräldrabalken att föräldrarna gemensamt har rätt att bestämma om barnets personliga angelägenheter. Om föräldrarna har gemensam vårdnad krävs båda föräldrarnas samtycke vid beslut som är att anse som ingripande för barnets framtid, ett exempel på ett beslut som är ingripande för barnets framtid är att barnet behöver byta skola om Du flyttar med barnet.

Om den enda föräldern flyttar från en plats till en annan utan den andre förälderns samtycke kan föräldern dömas för egenmäktighet med barn enligt 7 kap. 4 § 2 p brottsbalken.

Detta innebär att det krävs ett samtycke från den andra föräldern om Du vill att barnen flyttar med dig.

Med vänlig hälsning,

Paulina Ceylan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?