Fission av aktiebolag - avsluta ett samarbete?

2020-02-09 i Bolag
FRÅGA
Hej! Mitt syskon och jag har var sitt aktiebolag. Dessa två aktiebolag äger till lika delar ett tredje aktiebolag B. B äger 3 fastigheter. Nu vill vi inte samarbeta längre i det tredje aktiebolaget. Vi vill avveckla det tredje aktiebolaget och dela upp tillgångar och skulder mellan våra två aktiebolag. Hur kan man göra det på bästa sätt? Varken fusion eller fission funkar väl i detta fallet? Vilka beskattningskonsekvenser blir det av detta? Behöver vi betala lagfartsavgifter?Blir det någon skillnad om det inte hade varit våra två aktiebolag som ägde det tredje bolaget utan vi som privatpersoner hade ägt aktierna och bildat två nya bolag som vi kunde delat upp det tredje bolaget i?Om det blir skillnad tänkte vi att vi privat kan köpa aktierna i det tredje bolaget av våra två bolag först. Finns det regler för vilket pris man kan köpa de aktierna för?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga har jag förstått att du och ditt syskon äger var sitt aktiebolag (A och B) som i sin tur tillsammans äger ett annat aktiebolag (C) till 50% var. I aktiebolaget C finns det tillgångar och skulder som ni vill dela upp och föra till era egna aktiebolag A och B. Om målet är att dela upp tillgångarna och skulderna mellan era aktiebolag på bästa sätt, kommer jag att nedan försöka förklara hur man kan göra och vad de skatterättsliga konsekvenserna blir i sådana fall, jag utgår dessutom ifrån att A och B är privata aktiebolag som är helägda.

Regler gällande aktiebolag finns i Aktiebolagslagen (2005:551) (ABL)

Regler gällande frågor om skattekonsekvenser finns i Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL)

Vad gäller vid delning av ett aktiebolag (fission)?

Fission görs när ett aktiebolag har flera olika verksamheter och aktieägarna vill dela upp verksamheterna i egna mindre aktiebolag eller om två bolag/ägare vill avbryta sitt samarbete. Att genomföra en fission innebär att ett aktiebolags tillgångar och skulder, helt eller delvis tas över av ett eller flera andra aktiebolag, 24 kap. 1 § första stycket ABL. Som nämnt ovan finns det två olika sätt att dela ett aktiebolag på, antingen kan bolaget delas helt eller delvis. Detta innebär att om tillgångarna och skulderna delas delvis kommer det överlåtande bolaget att vara kvar efter delningen, 24 kap. 1 § andra stycket. Utifrån omständigheterna förutsätts det att bolaget ska delas helt och därmed kommer jag nedan att redovisa hur det går till vid en sådan delning, 24 kap. 1 § andra stycket. första punkten ABL.

Hur görs en delning (fission)?
Inledningsvis ska en gemensam delningsplan upprättas av det överlåtande bolagets styrelse och även styrelserna i de aktiebolag som avser att delta i delningen, övertagande bolagen. Den gemensamma delningsplanen ska vara daterad, innehålla vissa bestämda uppgifter (24 kap. 8-15 §§ ABL) och vara undertecknad av styrelsen i vart och ett av bolagen, 24 kap. 7 § ABL.

När delningsplanen har upprättats och alla samtliga aktieägare i de deltagande aktiebolagen har undertecknat delningsplanen ska det överlåtande bolaget skicka in delningsplanen tillsammans med ansökan om tillstånd för delningen till bolagsverket, 24 kap. 22 § ABL. När samtliga har undertecknat delningsplanen blir den då gällande och bolagsverket kommer att göra en prövning för att se till att delningen inte har kommit till i obehörig ordning, strider mot lag eller om det finns någon annan omständighet som förhindrar en delning. Om det är fallet att det saknas någon handling eller att man glömt något kommer bolagsverket att avhjälpa bristen, 24 kap. 23 § ABL.

När delningen är klar ska de övertagande bolagen inom 2 månader gemensamt anmäla delningen för registrering i aktiebolagsregistret. I detta fall är aktiebolagen redan registrerade i aktiebolagsregistret och därmed ska anmälan innehålla uppgift om aktiekapitalets ökning, 24 kap. 27 § första stycket ABL. Efter registreringen kommer följande rättsverkningar att inträda: Det överlåtande aktiebolagets tillgångar och skulder har övergått till det eller de övertagande aktiebolagen (enligt delningsplanen) och överlåtande aktiebolag som ska upplösas genom delningen är upplöst, 24 kap. 28 § ABL.

Skatterättsliga konsekvenser
Skatterättsligt finns det en del villkor som ska vara uppfyllda för att det ska betraktas som en kvalificerad fission, detta innebär att övertagandebolagen träder in i det överlåtande företagets skattemässiga situation, 37 kap. 6 § IL. För att en fission ska vara kvalificerad krävs det att villkoren i 37 kap. 11-15 §§ IL är uppfyllda, kortfattat handlar reglerna om att det överlåtande och övertagande bolagen ska båda vara skatteskyldiga i Sverige, inget fissionsvederlag får betalas till de övertagande bolagen och beskattningsåret får inte överstiga 18 månader.

Om fissionen är kvalificerad genom att fissionen uppfyller villkoren ovan kommer de övertagande bolagen att träda in i samma skattermässiga situation som det överlåtande bolaget, 37 kap. 17-18 §§ IL. Detta innebär att på samma sätt som det övertagande bolaget tar över skulder och tillgångar kommer bolaget även att "ta över" den skattemässiga situationen.

Övrigt som är bra att veta
Vid en delning ska aktieägare vanligtvis få ett delningsvederlag, men däremot kan aktieägarna avstå från delningsvederlag om man är överens. Det är alltså inget krav att aktieägare får ett delningsvederlag utan det är vanligt att man avstår delningsvederlag när samtliga bolag ingår i samma koncern, 24 kap. 2 § ABL. Det är även bra att vara medveten om att inskickande av delningsplanen och registreringen är belagd med kostnader som bolagsverket tar ut (avgifter).

Om ni inte hade varit aktiebolag som ägde aktiebolag C, utan privatpersoner hade processen varit liknande. Däremot hade det varit några fler steg i processen i samband med att två nya aktiebolag ska bildas. Det finns även möjlighet att likvidera bolaget, vilket innebär att allt i aktiebolaget C säljs, skulderna betalas och överskottet går till aktiebolaget A och B.

Sammanfattning och råd
Utifrån omständigheterna är mitt råd att genomföra en delning (fission) av bolaget C, då det i min mening är det bästa alternativet. Naturligtvis finns det andra vägar att gå men det kan bli mer komplicerat och kostsamt, exempelvis kan man likvidera bolaget C och överskottet efter att skulderna betalats går till A och B. Beskattningskonsekvenserna av fissionen är att de övertagande bolagen träder in i det överlåtande bolagets skattemässiga situation, och gällande avgifter kommer ni behöva betala en del avgifter till bolagsverket. Lagfartskostnader kommer inte att tas ut om det är en fullständig fission, 4 § Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, utan stämpelskatt tas endast ut om det är en partiell fission. Om ni hade varit två privatpersoner som delade på bolaget C hade det funnits möjlighet att gå till väga på det sättet, i princip gäller andra regler men här pratar man om en avknoppning (partiell fission). Detta innebär att det ursprungliga bolaget C är kvar samtidigt som ett nytt bolag bildas till följd av fissionen.

Mitt slutliga råd till dig är alltså att genomföra en fission av bolaget C, detta är i min mening det bästa alternativet som är enklast och minst kostsamt. Ifall ni vill anlita en jurist för att för att få hjälp med ärendet kan ni göra det hos Lawline, i sådana fall är det bara att höra av sig till mig på Arian.Shadmehr@lawline.se så återkommer jag med en offert. Om det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är ni också välkomna att höra av dig där.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (662)
2020-09-12 Moderbolags ställande av säkerhet för checkräkningskrediter i ett dotterbolag, vad gäller?
2020-09-09 Får någon annan rösta istället för mig vid en bolagsstämma?
2020-09-07 kan man låna pengar från sitt AB?
2020-09-06 Får jag låna ut pengar ifrån mitt aktiebolag till sin före detta fru?

Alla besvarade frågor (84391)