Finns revolution och uppror i svensk rätt?

2019-02-15 i Övriga brott
FRÅGA
Finns revolution och uppror i svensk rätt. Rekvisit? Straff?När användes begreppen senast?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ett kapitel i brottsbalken (BrB) som rör brott mot allmän ordning (16 kap.). Enligt 1 § kan man dömas för upplopp, anstiftare och anförare om man sätter sig upp mot myndigheter och vägra skingra sig på myndighets befallning. Det kan likans uppror. Straffet är fängelse i upp till fyra år. Anstiftare kan dömas till fängelse i upp till två år. Enligt 2 § kan man dömas för våldsamt upplopp.

I 5 § beskrivs att den som uppmanar eller liknade söker förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet, dömes för uppvigling till böter eller fängelse i högst sex månader. För uppvigling ska dömas även den som muntligen inför en samling av krigsmän eller i annat meddelande till krigsmän uppmanar eller på annat sätt söker förleda dem till en handling eller underlåtenhet som innebär att de åsidosätter vad som åligger dem i tjänsten.

Enligt 6 § kan man dömas för myteri. Då är straffet böter eller fängelse i upp till 4 år. Anstiftare döms till 6 år. Om brottet är grovt kan man dömas till fängelse i 18 år eller på livstid.

I 18 kap. finns högmålsbrott. Skyddsintresset med 18 kap. är statens centrala ledning, statsöverhuvud samt de grundläggande demokratiska fri- och rättigheterna. Enligt 1 § kan man dömas för uppror. Straffet är fängelse i längst tio år till 18 år eller på livstid. Brottet begås genom uppsåt att statsskicket ska med vapenmakt eller annars med våldsamma medel omstörtas eller att åtgärd eller beslut av statschefen, regeringen, riksdagen eller högsta domarmakten på så sätt ska framtvingas eller hindras.

I 19 kap., brott mot Sveriges säkerhet, kan man enligt 1 § dömas för högförräderi med samma straff som för uppror. Högförräderi betyder att man med uppsåt att riket eller del därav ska, med våldsamma eller annars lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket på så sätt ska lösryckas.

Begreppet revolution används inte i lagtexten med dessa brott går att likställa med revolution, då syftet är att med våld omkullkasta domstol och statsstyret.

Brottsbalken antogs som svensk lag 1962 så sedan dess verkar ingen ha dömts för uppror eller högförräderi vad jag kan hitta. Men det finns flera rättsfall för brotten i 16 kap. NJA 1995 s. 31, NJA 2002 s. 489, RH 1996:4 för att nämna några. Du hittar fler här.

Om du skulle ha några fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Vänligen

Greta Apelman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1027)
2021-12-02 Lag om straff för vissa internationella brott - Aggressionsbrott
2021-11-30 Preskriptionstid för brott som begås av ens chef
2021-11-30 Fördbudet mot dubbel bestraffning
2021-11-30 Rubricering av narkotikabrott och brott mot knivlagen

Alla besvarade frågor (97636)