FrågaSTRAFFRÄTTSexualbrott, 6 kap. BrB18/04/2017

Finns någon ansvarsfrihet för en person som utfört en sexuell handling med person under 15 år

Kan en person under 15 år provocera, visa intima kroppsdelar och göra sexuella anspelningar utan någon som helst påföljd? För att sen flera år senare anmäla den andra parten för våldäkt men som var mellan 15-16 år gammal när brottet skall ha begåtts. Är det rimligt att personen som var över 15 skall ta hela straffet utan att motpartens beteende tas i beaktning? Till saken hör att personen som är under 15 år har blivit sexuellt utnyttjad i tidig ålder och uppvisar därför ett sexuellt avvikande beteende.

Vilka straffskalor döms man efter om man är misstänkt för ett sexuellt brott som man skall ha begått när man är 15-16 år men blir anmäld och dömd först vid 20 års ålder? Har fått för mig att det skall finnas något form av "rabatt" eller är jag helt fel ute?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Domstolens bedömning grundar sig alltid på omständigheterna i det enskilda fallet. Vad som kommer att tillmätas betydelse i detta fall är dock svårt att besvara då mycket information saknas och man behöver en helhetsbild av vad som skett och hur det skett. Jag kan förklara vilka bestämmelser som kan bli aktuella och vad som allmänt gäller vid en en liknande situation som du beskriver.

Enligt 6 kap 4 § BrB (6:4) döms den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år. Denna bestämmelse gäller oavsett om samtycke förelegat, då ett barn under 15 år inte kan samtycka till samlag. Något krav på att våld eller tvång ska ha förekommit finns inte! Det enda som är aktuellt vid bedömningen här är om det förekommit ett samlag eller en handling som anses jämförlig med samlag. Är brottet att anse som grovt, döms gärningsmannen för grov våldtäkt mot barn till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Viktigt här är att paragrafen 6:4 ska läsas tillsammans med 6 kap 5 § som i sin tur ska läsas tillsammans med 6 kap 14 § i BrB.

6 kap 5 § BrB (6:5) lyder: Är ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre allvarligt, döms för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst fyra år. Denna paragraf tillämpas restriktivt och ska fånga upp de fall där det anses som orimligt att döma till våldtäkt mot barn. Omständigheter som i princip ska föreligga och tillmäts betydelse vid bedömningen är:
- Fullständig frivillighet och ömsesidighet förelåg vid den sexuella handlingen
- Parterna var nära varandra i ålder
- Barnet är nära 15 årsgränsen – ju längre ifrån gränsen desto strängare bedömning måste göras.
- Barnets mognad
Förarbetena till lagtexten anger som exempel fall där två personer, varav den ena är strax under 15 år, frivilligt har samlag med varandra. En sådan handling skulle i så fall hamna under 6:5 BrB och istället klassas som sexuellt utnyttjade av barn.

Det finns också handlingar som klassas som sexuellt övergrepp mot barn, se 6 kap 6 § BrB.

Om en handling omfattas av 6:5 BrB eller 6:6 BrB (även 6:8 eller 6:10 BrB) finns en möjlighet till ansvarsfrihet för gärningsmannen enligt 6 kap 14 § BrB. Jag tror att det är den här bestämmelsen du syftar på i din fråga. Ansvarsfrihet gäller om det är uppenbart att handlingen inte har inneburit något övergrepp. Bestämmelsen ska tillämpas med stor försiktighet. "Uppenbart" är ett starkt rekvisit. Barnet ska ha deltagit i den sexuella handlingen helt frivilligt. Vad som är avgörande vid denna bedömning är:
1. Ringa skillnad i ålder/utveckling - barnet ska vara nära 15 år i ålder och den som begått gärningen bör bara vara obetydligt äldre eller kommit obetydligt längre i sin mognad.
2. Omständigheterna i övrigt. De omständigheter som tillmäts betydelse här är bland annat:
- God och nära relation mellan parterna
Om de rekvisit som paragrafen uppställer uppnås gäller ansvarsfrihet, det vill säga gärningsmannen går fri från ansvar.

Vidare finns en bestämmelse i 6 kap 13 § som lyder: Till ansvar som i detta kapitel är föreskrivet för en gärning som begås mot någon under en viss ålder skall dömas även den som inte insåg men hade skälig anledning att anta att den andra personen inte uppnått den åldern. Enligt denna kan en person som inte hade skälig anledning att anta barnets rätta ålder gå fri från ansvar. Denna bestämmelse tillämpas dock med stor försiktighet.

Alla sexualbrott återfinns i 6 kap BrB. Där kan du läsa om andra sexualbrott mot barn, ex 6:8 och 6:9 BrB.

Några rättsfall du kan studera som berör 6 kap 14 § BrB (det vill säga den ansvarsfrihets-paragraf som jag tror du syftar på) är följande:
NJA 2007 s 201
RH 2010:24
NJA 2012 s 564
RH 2013:12

Hoppas svaret varit till din hjälp
Med vänlig hälsning

Mimmi OrreniusRådgivare