Finns det någon tidsgräns för hur länge Migrationsverket får handlägga ett ärende?

Hej. När man ansöker om svenskt medborgarska, efter att man har uppfyllt alla karven som krävs, så måste man nu förtiden vänta i 22 månader tills att man får något besked om sin ansökan. Min fråga är finns det inte en tidsgräns när det gäller handläggningstider angående medborgarskapsärenden hos migrationsverket. Innan var det ett år väntetid, men såsmåningom har väntetiden blivit alltmer längre. Tack på för hand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att din ansökan inte har passerat 22 månaders väntetid ännu. För frågor om handläggningstider gällande medborgarskaps-ansökningar är reglerna i Förvaltningslagen (FL) och Lagen om svenskt medborgarskap tillämpliga (MedbL). Jag kommer i mitt svar också kort referera till Skadeståndslagen (SkadestL)

Finns det någon tidsgräns för hur länge Migrationsverket får handlägga ett ärende?
Det finns ingen angiven tidsgräns för Migrationsverkets handläggningstider i lag, ännu. Jag återkommer till vad jag menar med "ännu". Migrationsverket är en statlig myndighet och när de handlägger sina ärenden ska det ske enkelt, effektivt och snabbt. Dock inte så snabbt att säkerheten försämras (FL 7§) (länk). Detta innebär att migrationsverket inte får ta beslut så snabbt att de missar någon information som har betydelse för bedömningen i ärendet.

Vad kan den långa handläggningstiden bero på?
De krav migrationsverket utgår från när de beslutar om ditt medborgarskap listar jag här nedan (11§ MedbL) Anledningen att det kan dröja innan man får sitt beslut är om det är något i kraven behöver utredas ytterligare.

Att du har permanent uppehållstillstånd. Att du är över 18 år. Att du kan styrka din identitet. Antal år du haft hemvist i Sverige. Beroende på ditt tidigare medborgarskap kan den godkända tiden variera mellan 2-5 år. Att du haft och kan förväntas ha ett hederligt levnadssätt. Är man är straffad för något brott eller har skulder hos kronofogden kan det tillexempel påverka bedömningen.


En ny regel gällande långa handläggningstider träder i kraft 2018
I och med att handläggningstiderna för ärenden hos svenska myndigheter har ökat så har regeringen lagt fram ett lagändringsförslag för Förvaltningslagen som ska träda i kraft den 1 juli 2018. Ändringen innebär att man som privatperson skriftligen ska kunna begära ett beslut när 6 månader från ansökningsdagen har passerat. När myndigheten får in denna begäran måste de ta ett beslut eller avslå begäran om ett beslut inom 4 veckor. (12§ första stycket FL)

Om Migrationsverket inte är redo att besluta i ditt ärende kan de alltså avslå din begäran om att fatta ett beslut. Ett sånt beslut har du sedan rätt att överklaga. Syftet med förändringen är att privatpersoner som du ska ha möjlighet att påskynda processen när handläggningen tar lång tid. (12§ andra stycket FL)

Dina möjligheter och mitt råd
Om du upplever att Migrationsverket inte lever upp till kraven om att besluta i ditt ärende på ett enkelt, snabbt och effektivt sätt utan att säkerheten blir lidande i utredningen så har du rätt att väcka talan mot staten på grund av att de agerat försumligt. Med det menas att du måste kunna bevisa du lidit någon form av skada på grund av den långa väntetiden. Det kan exempelvis vara om du har fått någon personskada eller förmögenhetsskada av väntetiden. (3 kap. 2§ första punkten SkadestL)

Du kan också när som helst göra en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som jobbar för att enskilda ska få en lagenlig och korrekt behandling av myndigheter. Information om hur du gör en anmälan hittar du här.

Migrationsverkets ökade handläggningstider är kraftigt påverkade av de stora flyktingströmmarna till Sverige de senaste åren och jag tror därför att en sådan talan inte kommer leda till framgång. Migrationsverket skriver också på sin hemsida att väntetiderna för ansökan om medborgarskap just nu KAN sträcka sig upp till 22 månader. Det är alltså inte min rekommendation att väcka talan mot staten utan jag råder dig istället att vänta tills den nya regeln träder i kraft och istället skriftligen begära ett beslut i ditt ärende.

Hoppas att du fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Sandra LundinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”