FrågaFAMILJERÄTTFaderskap13/11/2019

Finns det möjlighet att fastställa att jag inte är far till ett av mina barn?

Hej Lawline! Jag undrar om det finns någon laglig möjlighet att tvångsmässigt fastslå om jag är far till ett av våra fyra gemensamma barn eller ej? Jag är pensionär och det aktuella barnet är i 30-årsåldern och jag har en bra relation till modern, men en långvarig och mycket dålig relation till det aktuella barnet. Mina relationer till de andra 3 barnen är goda och normala. Jag och modern har varit skilda i 20 år. I förrgår frågade jag modern och hon förnekade att någon annan än jag är far till barnet. Men vad som gjorde mig synnerligen misstänksam var hennes milda, harmlösa och närmast menlösa reaktion över den synnerligen känsliga frågan. Hon kan i andra sammanhang nämligen hetsa upp sig ordentligt, om hon anser sig illa behandlad över något.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Det du efterfrågar i din fråga är en ett hävande av faderskap eller en negativ faderskapstalan. En negativ faderskapstalan innebär att man för talan vid domstol med yrkande att man inte ska vara far till ett barn.

Faderskap kan uppkomma antingen genom presumtion, bekräftelse eller dom. En man som är gift med barnets mor vid födseln, ska som utgångspunkt anses som barnets far (1 kap. 1 § Föräldrabalken, FB). Det finns dock sådant som bryter presumtionen och rätten ska förklara att mannen i äktenskapet inte är far till barnet om någon av omständigheterna i 1 kap. 2 § FB är uppfyllda. Är mannen och kvinnan inte gifta vid barnets födsel finns det möjlighet att skriftligen bekräfta faderskapet (1 kap. 4 § FB) eller genom att domstolen genom dom fastställer att mannen är far till barnet (1 kap. 5 § FB). För det fall att det finns ett faderskap genom bekräftelse är det möjligt att föra en negativ faderskapstalan. I de fall faderskapet är fastställt genom dom krävs det däremot att det beviljas resning av domen.

Som jag tolkar din fråga har du presumerats vara far till barnet då du och modern var gifta när det föddes (jfr 1 kap. 1 § FB). Du har då möjlighet väcka talan mot barnet om att du inte är dess far. Talan ska väckas mot barnet vid rätten där barnet har sin hemvist (3 kap. 1 § och 3 § FB). För att du inte ska anses vara far till barnet krävs att någon av omständigheterna i 1 kap. 2 § FB är uppfyllda. De omständigheter som är för handen är om det är utrett att modern har haft samlag med annan än mannen under tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av den andre, det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader, eller barnet har avlats före äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda och det ej är sannolikt att makarna ha haft samlag med varandra under tid då barnet kan vara avlat.

Det är möjligt att begära att domstolen ska förordna om blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper som kan ske utan nämnvärt men (t.ex. DNA). Förordnandet kan avse såväl modern som barnet (1 § lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap). Om faderskapet fastställts genom en dom krävs det att resning beviljas för att rätten ska förordna om en blodundersökning. Har faderskapet fastställts genom bekräftelse kan rätten förordna om blodundersökning först om det framkommit omständigheter som ger anledning till antagande att någon annan man än den som fastställs vara far har haft samlag med modern under tid då barnet kan vara avlat (1 a § lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap).

Som svar på din fråga finns det således vissa möjligheter att fastställa att du inte är far till barnet, dock lite beroende på hur faderskapet är fastställt. Som jag tolkar din fråga utifrån hur den är ställd har du presumerats vara far till barnet eftersom du var gift med modern vid dess födsel. Det är då möjligt att väcka talan om hävande av faderskapet och att rätten ska förordna om blodundersökning.

Om du vill ha hjälp av en jurist från Lawlines juristbyrå med att vända dig till domstol är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”