Finns det möjlighet att få ett beslut prövat efter att överklagandetiden gått ut?

2019-04-18 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
jag har upptäckt att jag får alldeles för lite ersättning från a-kassan. Tyvärr har tiden för överklagan redan gått ut, kan man ändå få det prövat av förvaltningsrätten?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är en överklagandetid på tre veckor (44 § Förvaltningslagen, FL). Om en överklagan inte görs inom denna tid, vinner beslutet laga kraft. När laga kraft inträder kan man således inte längre överklaga (se 45 § 1 st FL). Nedan redogörs för tre möjligheter att ändå få det prövat av förvaltningsrätten och vad som krävs för dessa.

Återställande av försutten tid

Möjlighet att ansöka om återställande av försutten tid regleras i 37 c § Förvaltningsprocesslagen (FPL). Detta innebär att du ansöker om att överklagandetiden ska återställas, så att du på nytt kan överklaga. På så sätt kommer överklagandet in i rätt tid. Men för att återställande av försutten tid ska kunna ske måste du visa att giltig ursäkt förelåg. Exempel på giltig ursäkt är orimliga förseningar i postgången, allvarlig sjukdom, utlandsvistelse eller att myndigheten försummat att underrätta dig på föreskrivet sätt. Beslutet måste även ha varit överklagbart (dvs gått att överklaga om tiden inte hade gått ut).

Resning

Du kan också ansöka om resning, men då krävs det att någon resningsgrund föreligger dvs "på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt" (37 b § FPL). Exempel på resningsgrunder är att 1. nya omständigheter och bevis tillkommit som ställer saken i en helt och delvis ny dager, 2. beslut fattats med stöd av föreskrifter som varit oförenliga med konstitutionellt högre normer, 3. den materiella rätten tillämpats på ett uppenbart lagstridigt sätt eller 4. vid processuella fel. Om resning beviljas blir resultatet en ny prövning.

Ny ansökan

En annan möjlighet är att du gör en ny ansökan till a-kassan. Alla former av avslagsbeslut erhåller inte negativ rättskraft. Om ett beslut saknar negativ rättskraft så innebär det att det inte finns hinder mot att göra nya ansökningar.

För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

vänligen

Therese Axén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (536)
2020-05-31 Vad gör man som enskild om man inte kan betala hyran?
2020-05-27 Hjälp att få bostad
2020-05-25 Vem får överklaga ett beslut om ändringar i detaljplanen?
2020-05-16 Rättelse av uppgift från myndighet

Alla besvarade frågor (80615)