Festivalbiljetter utgör inte samboegendom

FRÅGA
Min pappa har gått bort och han har endast en sambo och mig som är hans enda dotter. Han har köpt biljetter till en festival i hans namn. Är dem lagligt sett mina nu eller hans sambos?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Tillämplig lag i detta fall är sambolagen, som du hittar här. Enligt 8 § sambolagen ska när ett samboförhållande upphör, på begäran av någon av samborna, samboegendom fördelas mellan dem genom bodelning. Vid bodelningen ska sambornas andelar i samboegendomen beräknas (12 §) och skuldtäckning ska ske (13 §). Det som återstår av samboegendomen, sedan avdrag gjorts för att täcka skulderna, ska läggas samman och därefter delas lika mellan samborna.

Enligt 3 § utgör sambornas gemensamma bostad och bohag samboegendom under förutsättningen att egendomen förvärvats för gemensam användning. Gemensamt bohag definieras i 6 §. Enligt bestämmelsen är möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet sambornas gemensamma bohag. Till gemensamt bohag räknas dock inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk. Enligt sambolagens förarbeten räknas till annat inre lösöre bland annat textilier, konst och prydnadsföremål, radio och TV apparater. Någon fullständig uppräkning av lösöre som ska utgöra gemensamt bohag har dock inte gjorts. Avsikten är att allt inre lösöre som normalt ingår i ett hem ska utgöra bohag. Enligt 7 § ska till sambornas gemensamma bostad och bohag inte räknas egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål. Exempel på bohag som används för fritidsändamål är hobbyredskap, idrottsutrustningar och samlingar av föremål.

Biljetter till en festival är inget lösöre som ingår i ett hem, och utgör därmed inget gemensamt bohag. Det faller även på att det huvudsakligen används för fritidsändamål. Din fars sambo kan inte genom sin bodelningsrätt göra anspråk på biljetterna. Sambor har inte någon arvsrätt, därmed kan inte sambon komma åt biljetterna på det viset heller. Däremot om din far och hans sambo har köpt biljetterna tillsammans, eller att det fanns en gemensam partsavsikt att de båda skulle vara ägare av biljetterna och sambon har tillskjutit pengar kan det finnas en dold samäganderätt. Detta skulle medföra att sambon har rätt till hälften av biljetterna, och den andra halvan tillfaller dig genom arv efter din far.

Således finns det inget exakt svar på din fråga, det beror helt enkelt på hur köpet har gått till. Emellertid kan inte din fars sambo genom bodelning eller arv få del av biljetterna, utan enbart genom dold samäganderätt.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll