Felaktigt utförd tjänst - Vilka rättigheter har du?

FRÅGA
Jag hade anlitat några snickare som skulle montera några köksskåp i min lägenhet. I samband med monteringen av skåpen, borrade snickarna genom väggen in mot angränsande badrum och flera borrhål uppstod i badrummet samt i kakelplattor.Jag undrar nu vad som gäller för att reparera skadorna. Snickarna vill inte kännas vid skadorna och tycker att jag kan montera någon handdukstork eller liknande vid hålen, som mäter ca 3 cm i diameter. Hålen sitter mitt i väggen, väl synliga. Jag vill inte ha krokar och handdukstorkar placerade vid hålen då detta skulle se mycket märkligt ut. Vad har jag för rättigheter vad gäller åtgärder för att reparera dessa hålen? Kakelplattan som är skadad, sitter i en färgad bård i badrummet och det har inte gått att hitta en kakelplatta i motsvarande färg och utseende. Vad har jag för rättigheter vad gäller reparation av skadorna i badrummet? Snickarna har ett försäkringsbolag som de är försäkrade hos. Kan dessa ersätta reparation av skadorna, vad kan jag begära för ersättning?
SVAR

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

I din fråga kan jag inte direkt utröna om du är konsument eller näringsidkare men i och med att tjänsten utfördes i "din lägenhet" utgår jag från att du anlitade snickarna som konsument.

Tillämplig lag:

Den lag som är tillämplig är konsumenttjänstlagen (1985:716) som du hittar här. Hädanefter förkortad "KtjL".

Vad gäller?:

Denna lag är enligt 3 § KtjL tvingande till konsumentens, dvs. din, fördel. Det går således inte att avtala bort reglerna som denna lag stadgar, om de skulle vara till nackdel för dig.

Enligt 4 § KtjL ska snickarna utföra tjänsten s.k. fackmannamässigt. Dvs. här anges de grundkrav som du kan ställa på snickarna och deras utförande av tjänsten. Om en tjänst är att anse som fackmannamässigt utförd bestäms ofta utifrån branschanvisningar och som riktmärke ska du kunna kräva att arbetet utförs på ett sådant sätt som en normalt erfaren, skicklig och kunnig fackman inom "montering av köksskåp" normalt hade utfört det.

Snickarna ska dessutom enligt 4 § 2st. KtjL vidare med tillbörlig omsorg ta till vara dina intressen och samråda med dig i den utsträckning som det behövs och är möjligt.

Det innebär att snickarna på ett lojalt sätt ska ställa sina yrkeskunskaper till ditt förfogande. De kan således inte skylla på att det är dina anvisningar om vart de skulle borra som har lett till felaktigheten. (Om det nu är du som har anvisat dem). Genom detta klargörs att skyldigheten att försöka undanröja missförstånd och andra oklarheter i arbetet i princip ligger på näringsidkaren - dvs. det är snickarnas ansvar!

9 § KtjL beskriver vad som inte anses vara utfört på ett fackmannamässigt sätt, dvs. när det föreligger fel i utförandet av tjänsten.

När anses en tjänst felaktigt utförd?

9 § KtjL stadgar följande. Tjänsten ska anses felaktig, om resultatet avviker från:
1. vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse
2. sådana föreskrifter eller myndighetsbeslut som väsentligen syftar till att säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt, eller
3. vad som därutöver får anses avtalat.

Således: Enligt första punkten så handlar det om att tjänsten är felaktigt utförd om den avviker från vad du som konsument kan kräva vid ett fackmannamässigt utförande. Det spelar således ingen roll om detta har hänt genom en olyckshändelse.

Att borra genom en vägg in mot angränsande badrum så att flera borrhål uppstår i ett annat rum får helt klart anses som att tjänsten är felaktigt utförd!

Om du vill åberopa att tjänsten är felaktigt utförd, måste du underrätta snickarna inom skälig tid efter det att felet märkts. Detta har du således gjort, av vad jag kan utläsa från din information! Du har alltså uppfyllt den skyldighet du har.

Vad har du då rätt att kräva?

Enligt 16 § KtjL har du följande rättigheter:

"Är tjänsten felaktig utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida, får konsumenten hålla inne betalningen enligt 19 §. Han får vidare kräva att felet avhjälps enligt 20 § första stycket eller också göra avdrag på priset eller häva avtalet enligt 21 §.".

Således, du har först och främst rätt att hålla inne betalning av den del som motsvarar felet. Dvs, skulle det exempelvis kosta 500kr att laga hålen, får du lov att hålla inne motsvarande belopp.

Oavsett om du redan har betalt har du även rätt att kräva att få hjälp att åtgärda felet. Detta ska givetvis ske utan extra kostnad för dig och inom skälig tid. Snickarna har dock inte ett obegränsat antal gånger på sig att försöka rätta till felet. Normalt sett ska de ha ungefär två-tre gånger på sig att åtgärda felet.

Hur lång tid näringsidkaren har på sig beror på vilken sorts fel det rör sig om och storleken på felet. Är badrummet i ert fall sådant skick att det inte går att använda, bör felen således rättas till mer skyndsamt än om de är av utseendemässig karaktär. Felet är åtgärdat när det går att klassa som fackmannamässigt utfört och överensstämmer med det som ni har avtalat om.

Om du inte får hjälp med att åtgärda felet av snickarna, har du rätt att få avdrag för kostnaden av monteringen med en summa av vad det skulle kosta att åtgärda skadorna. Exempelvis; Låt säga att monteringen kostade 2000kr. Att reparera skadorna skulle kosta 500kr. Du har då rätt att endast behöva betala 1500kr. Detta gäller med stöd av 20 och 22 §§ KtjL.

Om ni inte kommer överens kan ni vända er till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Dessa brukar kostnadsfritt pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare.

Vem ska du vända dig till gällande ersättning?

Du ska vända dig till snickarna som har utfört arbetet. Därefter kan de sedan vända sig till sitt försäkringsbolag, som får sköta hur mycket de sedan ska få i ersättning. Det du har rätt att kräva är, som tidigare nämnt, att de åtgärdar felet som de har skapat. Vill de inte åtgärda felet, har du rätt att kräva den kostnad det skulle kosta för dig att själv åtgärda skadorna!

Vill du ha hjälp att bestrida tjänsten och exempelvis kontakta snickarna för att kräva ersättning/åtgärd är du alltid välkommen att använda dig av vår juristbyrå som är otroligt duktiga på sådana här ärenden. Du får väldigt gärna kontakta mig på nedanstående e-post så hänvisar jag din fråga vidare.

Är något annars oklart i svaret kan du nå mig på: johan.hakansson@lawline.se

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

Johan Håkansson
Fick du svar på din fråga?