Felaktigt utförd synundersökning kan leda till skadeståndsansvar

FRÅGA
Hej,Jag var på synundersökning beställde efter detta glasögon i denna affär och progressiva hos ett annat företag. När jag fick mina glasögon från den första affären (där jag gjorde undersökningen) så såg jag inte bra med dessa och det visade sig efter att jag varit hos en annan optiker samt hos optiker 1 igen att min add var alldeles för svag. Affär 1 bytte då glas i de som jag beställt hos dem. De progressiva som jag beställt på ett annat ställe kan jag ju dock inte få byta pga att affär 1 har gett mig fel styrkor så den butiken har inte begått något misstag. Jag undrar om jag har rätt att kräva ersättning för de progressiva som jag beställt av ett annat företag då optikern i butik 1 gjort fel och gett mig fel styrkor?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om du kan få någon ersättning från butiken där du utförde din synundersökning, vilken visade felaktiga resultat.

Först och främst rör ditt fall konsumentköp av tjänst hos näringsidkare då du som konsument köpt undersökningen av en optiker i sin näringsverksamhet. Även om Konsumenttjänstlagen (KtjL) inte är direkt tillämplig om man utgår från vad lagens inledande paragrafer anger för situationer, så har det visat sig i rättsfall att lagtexten i dessa inledande paragrafer inte är uttömmande. Detta innebär således att vi kan se till reglerna i KtjL för att få stöd i ditt fall.

En näringsidkare ska vid utförandet av en köpt tjänst agera fackmässigt (4 § KtjL). Detta krav på fackmässighet uppställer ett krav på näringsidkaren att utföra uppdraget på avtalat sätt. I din sits får det antas avtalat att optikern skulle utföra synundersökningen på ett sätt där du som konsument efteråt skulle kunna antas få koll på hur din syn egentligen är.

Om utövandet av tjänsten inte uppfyller vad konsumenten med fog kunnat förutsätta vad gäller fackmässighet, är tjänsten att betrakta som felaktig. Detta gäller även om det berodde på olyckshändelse (9 § KtjL). I ditt fall skulle man kunna argumentera för att felaktigt resultat vid synundersökningen är något som du inte kunnat räkna med då en optikers primära funktion är att utröna vad för slags synfel en konsument har. Det skulle således kunna föreligga fel i tjänsten som du köpte.

Påföljderna du kan åberopa vid fel i tjänst är flera, men den som blir aktuell i ditt fall är skadestånd. Du får kräva skadestånd så länge felet inte kan hänföras till någon omständighet på din sida (16 § andra stycket KtjL).

Näringsidkaren, optikern, är skyldig att ersätta dig för den skada som du tillfogats på grund av felet i tjänsten (31 § KtjL). Med detta skulle man kunna argumentera att du fått utstå extra kostnad då du köpt glasögon som inte kunnat användas på grund av den felaktiga informationen i synundersökningen och att de pengarna således är förlorade.

Däremot måste du förhålla dig till reklamationstid. Det som framgår i lagtexten är att du som konsument måste reklamera inom skälig tid från det att du upptäckt, eller borde ha upptäckt, felet i tjänsten. En reklamation inom två månader ska automatiskt ses som lämnad inom skälig tid (17 § KtjL). Vad som är skäligt i övrigt bestäms från fall till fall, men jag råder dig att reklamera till optikern så snart du kan för att förbättra dina chanser att ha reklamerat inom skälig tid. Om reklamation inte lämnas inom skälig tid förlorar du din rätt att göra felet gällande och därigenom även din rätt till ersättning (18 § KtjL).

Ett liknande fall var uppe hos Allmänna reklamationsnämnden år 2014, där en felaktig synundersökning ledde till att optikern fick ersätta kostnaden för linserna som kunden köpt i fel styrka som en direkt följd av att tjänsten inte var fackmässigt utförd och därigenom hade gett ett felaktigt resultat.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Carl Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (370)
2020-07-31 Fel hos tjänsten
2020-07-31 Kan jag få ersättning av näringsidkare för skador på min egendom?
2020-07-28 Icke-registrerad hantverkares ansvar vid olyckor
2020-07-28 17§ konsumenttjänstlagen för städföretag?

Alla besvarade frågor (82577)