Fel vid köp av tjänst

FRÅGA
Min bil startade inte. En erkänd verkstad åtog sig att reparera den. Jag betalade reparationen. Dock startade inte bilen efter reparationen heller. Nu är bilen inne på verkstaden för fjärde (4:e) gången, för samma fel, att bilen inte startar. Verkstaden har haft bilen under sammanlagt en och en halv månad för felets avhjälpande.Hur många försök kan verkstaden rimligen tillåtas få? Vad gör jag om inte heller detta det fjärde reparationsförsöket lyckas?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga är köprättslig och när en privatperson köper en tjänst av ett företag blir konsumenttjänstlagen, (KktjL) tillämplig.

Hej och tack för din fråga!

Enligt 1 § KktjL är en tjänst felaktig om resultatet av den avviker från vad en konsument enligt 4 § har rätt att kräva. Enligt 4 § ska näringsidkaren utföra tjänsten fackmässigt med utgångspunkt i vad parterna har avtalat. Du har inte fått tillbaka bilen i det skick ni har avtalat och därav bör ett fel föreligga. Näringsidkaren ska även med tillbörlig omsorg tillvarata konsumentens intressen i sitt arbete. Frågan om tjänsten är felaktig ska bedömas med hänsyn till förhållandena när bilen åter är i din besittning d.v.s. när du fått tillgång till bilen igen, enligt 12 §. Om resultatet efter denna tid försämras ska tjänsten anses felaktig om försämringen är en följd av att näringsidkaren åsidosatt vad som ålegat honom vilket i det här fallet har skett.

Om du vill åberopa att tjänsten utförts felaktigt skall du underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid från att du märkt felet enligt 17 §. Underrättelse som sker inom två månader skall alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamerar man försent så förlorar man rätten att åberopa felet enligt 18 §.

De påföljder som aktualiseras vid felaktigt utförd tjänst framgår av 16 §. Enligt 19 § får du som konsument hålla inne betalningen. Vidare får du kräva att felet avhjälps enligt 20 §. Av andra stycket i 20 § framgår att näringsidkaren får avhjälpa felet om han efter reklamation erbjuder sig att göra detta och du som konsument inte har särskilda skäl att tacka nej till erbjudandet. I ditt fall framstår det som att du ha särskilda skäl för att vilja få hjälp med bilen av ett annat företag och du bör därför kunna avvisa ett sådant erbjudande. Det är inte rimligt att verkstaden ska få avhjälpa felet igen efter fyra gånger.

Om felet inte blir avhjälpt får konsumenten begära prisavdrag. Om syftet med tjänsten är förfelat och näringsidkaren insett eller borde insett detta så får konsumenten istället häva avtalet och då skall prestationerna återgå i den mån det är möjligt enligt 23 § vilket bör innebära att du har rätt att få tillbaka dina pengar.

Förutsättningarna för skadestånd följer av 31 § 3st. Om det uppstått en skada som inte beror på att det förelegat hinder utom näringsidkarens kontroll för att leverera en felfri tjänst bör du ha rätt till skadestånd för de skador som den felaktigt utförda tjänsten har lett till.

Om din bil är köpt nyligen kan det vara möjligt att reklamera köpet av bilen eller kräva omleverans enligt konsumentköplagen eller köplagen men jag går inte in på detta mer eftersom du inte har nämnt om bilen är ny eller gammal i din fråga.

Att säljaren har rätt till två avhjälpandeförsök är inget som direkt går att läsa ur lagtexten, utan är något som framkommit i allmänna reklamationsnämndens (ARN) praxis. Att du måste reklamera tre gånger innan du kan kräva att köpet hävs är således korrekt då säljaren i detta fall haft tillfälle att åtgärda felet vid de två första reklamationerna och vid tredje reklamationen är säljarens rätt att åtgärda felet alltså förbrukad om det är fråga om samma fel. I vissa fall kan fler än två reparationsförsök tillåtas, t ex om felet inte visat sig då varan är hos säljaren för åtgärd, eller om det är fråga om olika fel.

Svar

Du har rätt att begära prisavdrag eller att häva köpet om bilen inte blir lagad efter den fjärde gången på samma verkstad. Du kan även ha rätt till skadestånd om du har fått merkostnader till följd av detta.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om du har någon fråga om mitt svar eller vill anlita oss är du varmt välkommen att mejla mig!

Rekommendation

Jag rekommenderar att du anlitar en jurist ifall du hamnar i tvist med verkstaden. Du kan även få viss vägledning hos allmänna reklamationsnämnden och konsumentverket. Om du vill anlita Lawline eller har någon fråga om mitt svar är du välkommen att mejla mig. jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica Konduk
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (455)
2021-07-02 Hur kan jag neka återbetalning till en elev som reklamerat en kurs som den har deltagit i till hälften?
2021-07-01 Går det att få en felaktigt utförd renovering åtgärdad?
2021-06-30 Vad säger lagen om när veterinärer gjort fel?
2021-06-30 Reparation av bil

Alla besvarade frågor (94347)