Fel i utförd tjänst - vem ska stå för extra kostnader?

FRÅGA
Ett företag har fogat om mitt hus, nytt murbruk i tegelfogarna på fasaden. Jag han stoppa dem innan dom va färdiga då jag hittade massor av fel efter en noggrannare undersökning om hur man skal gå tillväga.Jag har bett dem göra om allt och givit dem ett ultimatum att bli klara på 1 1/2 månad Annars blir det vite. Problemet här är att dom kommer inte bli klara innan vintern. Man kan ej foga vintertid utan dyra lösningar.I original Offerten så står det att dessa lösningar ej ingår. Men den offerten fick jag i vår och dom började jobbet mitt under semestern och det tar ca 4 veckor att färdigställa enligt förfrågan av mig till dem, vilket verkade stämma då dom nästan va klara innan jag stoppade dem. Alltså inget jag brydde mig om då jag visste att det är lugnt och dom skulle hinna gott och väl innan det blev minus grader. Men nu när alla felen har upptäckts och dom har gått med på att lösa felen men hinner nog inte färdigt innan vintern. Fasaden kan ej stå ofogad hela vintern då kommer det bli jätte stora problem med fukt i huset pga. All väta som snö och is, även fasaden kommer ta stor skada av att stå öppen hela vintern.Ska jag verkligen behöva stå för vinteråtgärdena som kommer bli skyhöga i kostnad för mig.Det är dom som gjort fel och det måste rättas till omgående. Jag har redan stått för nytt bruk och givit dem mer tid än behövligt. Har varit väldigt givmild i ärendet.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga samt stort tack för att du använt en av våra Expresstjänster!

Jag kommer dela upp svaret i olika rubriker så du lätt kan orientera dig i svaret.

Tillämplig lag:

Den lag som är tillämplig är Konsumenttjänstlagen (1985:716). Hädanefter förkortad "KtjL".

Vad gäller?

KtjL är enligt dess 3 § tvingande till konsumentens, d.v.s. din, fördel. Det går således inte att avtala bort reglerna som lagen stadgar, om avtalsklausulerna skulle vara till din nackdel.

Enligt 4 § KtjL ska företaget du anlitat utgöra tjänsten s.k. fackmannamässigt. Det är genom begreppet fackmannamässigt som grundkraven ställs, som du kan ställa på företaget och deras utförande av tjänsten. Om en tjänst är att anse som fackmannamässigt utförd bestäms ofta utifrån branschanvisningar och som riktmärke ska du kunna kräva att arbetet utförs på ett sådant sätt som en normalt erfaren, skicklig och kunnig fackman inom "murbruk och fasader" hade utfört det.

Företaget/murarna ska dessutom enligt 4 § 2 st. KtjL med tillbörlig omsorg ta tillvara dina intressen och samråda med dig i den utsträckning som det behövs och som är möjligt. Det innebär att murarna på ett lojalt sätt ska ställa sina yrkeskunskaper till ditt förfogande. Genom detta klargörs att skyldigheten att försöka undanröja missförstånd och andra oklarheter i arbetet i princip ligger på näringsidkaren, d.v.s. det är murarnas ansvar och aldrig konsumentens.

9 § KtjL beskriver vad som inte anses vara utfört på ett fackmannamässigt sätt, d.v.s. när det föreligger fel i utförandet av tjänsten.

När anses en tjänst vara felaktigt utförd?

9 § KtjL stadgar följande: Tjänsten ska anses felaktig om resultatet avviker från:

1. vad konsumenten med hänsyn till 4 § (fackmannamässighet) har rätt att kräva, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse

2. sådana föreskrifter eller myndighetsbeslut som väsentligen syftar till att säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitlig från säkerhetssynpunkt, eller

3. vad som därutöver får anses avtalat.

Således: Enligt första punkten så handlar det om att tjänsten är felaktigt utförd om den avviker från vad du som konsument kan kräva vid ett fackmannamässigt utförande. Det spelar således ingen roll om detta har hänt genom en olyckshändelse. Så som du beskriver det verkar det vara väldigt uppenbart att tjänsten är felaktigt utförd och avviker från vad som anses vara fackmannamässigt, då du som konsument endast efter en lite djupare undersökning har kommit fram till att de har gjort fel. Vad anledningen är till att de gjort fel är ingenting som ska stå dig till last, utan det ligger helt och hållet på murarna.

Om m du vill åberopa att tjänsten är felaktigt utförd så måste du underrätta murarna om detta inom skälig tid efter att felet märkts. Detta har du även gjort utifrån det du anger i din fråga, då du direkt när du upptäckt felen ställt vidare krav på dem. Du har alltså uppfyllt din skyldighet om att reklamera.

Vad har du rätt att kräva?

Enligt 16 § KtjL har du följande rättigheter:

"Är tjänsten felaktig utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida, får konsumenten hålla inne betalningen enligt 19 §. Han får vidare kräva att felet avhjälps enligt 20 § 1 st. eller också göra avdrag på priset eller häva avtalet enligt 21 §. Dessutom får konsumenten kräva skadestånd av näringsidkaren enligt vad som sägs i 31 §".

Således, du har först och främst rätt att hålla inne betalningen av den del som motsvarar felet. D.v.s. skulle det exempelvis kosta 5 000 kr att fixa till felen, så får du lov att hålla inne motsvarande belopp av köpeskillingen.

Oavsett om du redan har betalt har du även rätt att kräva att murarna hjälper dig att åtgärda felet. Detta ska givetvis ske utan extra kostnad för dig och även ske inom skälig tid. Murarna har dock inte rätt att ett obegränsat antal gånger försöka rätt till felen. Normalt sett ska de ha ungefär två-tre gånger på sig att åtgärda felen.

Hur lång tid näringsidkaren har på sig beror på vilken sorts fel det rör sig om och storleken på felen. Ett fel som endast är av utseendemässig karaktär tillåter en längre tid än vad fel gör som påverkar husets användningsområde. Eftersom huset inte kan stå ofogad under vintern på grund av risk för fuktskador, skulle jag göra bedömningen att det är relativt brådskande för er att få felet åtgärdat. Som sagt så ska ett avhjälpande av felet ske utan extra kostnad, och således måste murarna bli klara med sitt arbete inom skälig tid oavsett hur mycket det kostar för dem. Ni ska alltså inte behöva stå för eventuella extra kostnader på grund av att de har gjort fel och måste mura under vintern.

Ett fel anses vara åtgärdat när tjänsten går att klassa som fackmannamässigt utfört och överensstämmer med det som ni avtalat om.

Om ni inte får hjälp med att åtgärda felen från murarna har ni rätt att få avdrag för kostnaden som ni behöver ha för att själva åtgärda felen eller för att låta någon annan utföra tjänsten till er.

Förutom prisavdrag, avhjälpande eller hålla inne betalningen har ni rätt att kräva ett skadestånd från murarna om det är så att ni har lidit någon skada för att de felaktigt utfört tjänsten och för att det blivit förseningar i leveransen. Skadestånd kan ni endast erhålla om det är så att felet och dröjsmålen inte beror på hinder utanför murarnas kontroll och som de inte skäligen kunnat förvänta sig, eller inte skäligen kunde undvikit eller övervunnit.

Sammanfattning och rekommendation över hur du kan gå vidare

Eftersom det ganska uppenbart verkar vara ett fel i tjänsten och murarna inte har arbetat fackmannamässigt har ni rätt att kräva att de avhjälper felen utan extra kostnad för er. Avhjälpandet ska ske inom skälig tid, och en tidsram på 1,5 månad verkar rimligt. Vad som är skälig tid beror på tjänstens omfattning, och jag har inte den kompetensen att jag vet hur lång tid det tar att foga om ert hus vilket gör att jag inte riktigt kan svara på inom vilken tid de måste har åtgärdat felen. Ett avhjälpande ska även ske utan extra kostnad för er, och ni ska alltså inte behöva betala eventuella kostnader som näringsidkaren har bara för att de måste foga om under vintern.

Kan de inte åtgärda felen så har du istället som sagt rätt att kräva den kostnad det skulle kosta för er att själva åtgärda felen.

Vill ni har hjälp att bestrida tjänsten och exempelvis kontakta murarna för att kräva ersättning/åtgärder är ni alltid välkomna att använda er av vår juristbyrå som innehar specialkunskaper på sådana här ärenden. Du får gärna kontakta mig på nedanstående e-post om det är av intresse så hänvisar jag ert ärende vidare till juristbyrån.

Hoppas ni har fått svar på er fråga! Om något är oklart i svaret är ni även varmt välkomna att kontakta mig på cornelia.najafi@lawline.se, så ska jag försöka förklara vad som gäller på ett annat sätt.

Allt gott och lycka till med ärendet!

Cornelia Najafi
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (455)
2021-07-02 Hur kan jag neka återbetalning till en elev som reklamerat en kurs som den har deltagit i till hälften?
2021-07-01 Går det att få en felaktigt utförd renovering åtgärdad?
2021-06-30 Vad säger lagen om när veterinärer gjort fel?
2021-06-30 Reparation av bil

Alla besvarade frågor (94236)