Fel i tjänst vid köksinstallation

Vad gäller om man råkat ut för fuskbygge när det gäller kök?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Eftersom omständigheterna i situationen är något knapphändiga kan jag inte ge ett specifikt svar för din situation, jag kommer istället redogöra för vad som generellt gäller vid fel i tjänst. Skulle några av mina antaganden inte stämma överens med ditt fall, är du varmt välkommen att kontakta oss igen så kan vi hjälpa dig med din situation.

Jag förstår det som att du som konsument har anlitat en näringsidkare vars uppdrag varit att installera ett kök för din räkning. Om så är fallet, regleras situationen i konsumenttjänstlagen (KtjL), se här.

Av KtjL 3 § följer att lagen är tvingande till konsumentens - din - fördel. Detta innebär att om något avtalsvillkor avviker från lagen och i jämförelse med lagens bestämmelser är till din nackdel, gäller inte det villkoret. Skulle ni istället ha avtalat om ett villkor som är till din fördel i jämförelse med lagen, är det villkoret gällande.

KtjL 4 § anger det grundläggande kravet på näringsidkaren som utför tjänsten, och således även vilka krav du som konsument har rätt att ställa på tjänstens utförande. Kravet som anges där är att tjänsten ska utföras fackmannamässigt. Med detta menas i ditt fall, som riktmärke, att du har rätt att kräva att arbetet utförs på ett sådant sätt som en normalt skicklig, erfaren och kunnig fackman inom köksinstallationer hade utfört det.
Av samma paragraf, i andra stycket, framgår det att missförstånd (och skyldigheten att avhjälpa sådana) ligger näringsidkaren till last.

Av KtjL 9 § framgår att om tjänsten avviker från vad du enligt 4 § har rätt att kräva i fråga om t.ex. fackmannamässigt utfört arbete, föreligger fel i tjänsten. Eftersom du anger att du varit utsatt för ett fuskbygge, utgår jag från att så är fallet: kravet på fackmannamässigt utfört arbete är inte uppfyllt.
Som konsument har du enligt 16 § (se här) rätt att vid fel hålla inne betalningen enligt 19 §, förutsatt att felet inte beror på något förhållande på din sida, att felet avhjälps enligt 20 §, kräva prisavdrag eller häva avtalet enligt 21 §.

Vilken eller vilka påföljd/er som blir aktuella i ditt fall är svårt att säga mot bakgrund av informationen, men generellt kan sägas att det för hävning av avtalet krävs att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren borde insett detta, se 21 § 2 st. här. Vidare har näringsidkaren rätt att i första hand erbjuda avhjälpande av felet, om du som konsument inte har särskilda skäl att motsäga dig ett sådant erbjudande. Avhjälpande ska då ske inom skälig tid och utan kostnad för dig som konsument, se 20 § 2-4 st. här. Först om felet inte avhjälps inom dessa ramar, får konsumenten kräva prisavdrag eller häva avtalet.

Hoppas du med detta fick ledning i din situation!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo