Fel i hyresrätt

2021-07-01 i Hyresrätt
FRÅGA
Min hyresvärd tog efter 6 månaders uthyrning tillbaks nycklarna. Hon genomförde en egen besiktning av lägenheten och anmärkte inga fel eller skador. Hon gav tillbaks 7000kr av dom 10 000 jag hade lämnat i deposition efter överenskommelse. Men hon tog emot nycklarna och vi sa hejdå.Dagen efter kommer hon med att det finns en buckla i kylskåpsdörren. Och ber oss stå för detta. Vi gick med på det då vi anser att det kan vara orsakat av oss.Men nu, några dagar senare återkommer hon med ett långt mejl där hon nämner fel om golvet (2 märken), hennes soffa (som vi fått ha) är lite smutsig på kanten, och det finns ett jack i altandörren. Inget av detta fanns att anmärka av henne dagen hon sa att allt var okej och tog emot nycklarna. Nu vill hon att jag ska stå för detta men jag tycker inte det känns rätt då jag inte anser att detta vart där eller vart orsakat av oss som hyrt.I början av hyrestiden skickade jag bilder på det som var skadat sen innan, inget av det hon anmärkte nu var med då. Och inget var sagt vid hennes besikning.Vad gäller? Ska jag behöva stå för skador som dyker upp efter att jag lämnat nycklarna?
SVAR

Tillämplig lag

Med anledning av att ni hyr en hyresrätt blir jordabalkens (JB) 12 kap., även kallad hyreslagen, tillämplig i ditt fall (12 kap. 1 § JB).

Hyresgästens vårdnadsplikt under hyrestiden

En hyresgäst har en skyldighet att vårda hyresbostaden väl under hyrestiden (12 kap. 24 § JB) (vårdplikt). Vissa skador som uppkommer under hyrestiden kan alltså hyresgästen komma att bli ansvarig för (skadeståndsansvariga skador). Motsatsvis innebär det att vissa andra skador inte kan ställas hyresgästen till last (normal slitage).

Skadeståndsansvariga skador och normalt slitage

Den vårdplikt som hyresgästen har kan förenklat beskrivas som en skyldighet för hyresgästen att vid nyttjandet av bostaden handla på ett sådant sätt att det inte uppkommer ett större slitage än vad som vanligen kan uppstå. Med andra ord ska hyresgästen vid nyttjandet av bostaden visa den aktsamhet som skäligen kan krävas av en ordentlig person. Det är först då den uppkomna skadan är en följd av hyresgästens oaktsamhet som hyresgästen blir skadeståndsansvarig för skadan i bostaden. Motsatsvis innebär detta att nyttjar hyresgästen bostaden genom aktsamhet och att trots det så uppstår skada i bostaden så kan inte den uppkomna skadan läggas hyresgästen till last; skadan anses utgöra normalt slitage.

När anses en skada ha orsakats genom oaktsamhet?

Bedömningen om hyresgästen orsakat bostaden skada genom oaktsamhet bör utgå ifrån den avtalade användningen av bostaden. Det innebär alltså att ett oaktsamt agerande för en bostadshyresgäst kan skilja sig från en lokalhyresgäst. Annorlunda uttryckt är normal förslitning ifråga om en bostad inte alltid detsamma som för en lokal.

Bevisbörda

För att hyresgästen ska ställas ansvarig för en uppkommen skadeståndsansvarig skada krävs det att hyresvärden bevisar att skadan uppkommit under hyresgästens hyrestid. Hyresvärden skulle kunna bevisa att så är fallet genom att denne visar att skadan inte funnits vid en besiktning innan inflyttningen av hyresgästen men att den funnits där vid utgången av hyresgästens hyrestiden. Hyresgästen kan dock trots det frigöra sig från skadeståndsansvar om denne lägger fram sådan bevis som gör att det är oklart om skadan funnits där före hyresgästens tillträde. Det torde kunna ske exempelvis genom att hyresgästen visar på brister i den besiktning som gjorts av hyresvärden när hyresgästen flyttat in.

Preskriptionstid

Den tid för vilken hyresvärden har rätt att kräva hyresgästen på ersättning till följd av ett lagstridig handlande från hyresgästens sida skiljer sig beroende på om hyresförhållandet upplösts eller pågår. I och med att hyresrätten är uppsagd så kommer hyresvärden att ha rätt att kräva dig på ersättning för skadan inom två år räknat från avtalets utgång (utgången av uppsägningstiden) (12 kap. 61 § JB).

I ditt fall

För att du ska vara skyldig för de skador som du nämner krävs det alltså att skadorna kan anses utgöra skadeståndsansvarig skada; det räcker inte att skadorna uppstått genom normal förslitning. Som tumregel kan du tänka dig att ju större och djupare etc. skadorna ifråga är desto mer tyder det på att det är fråga om skada som du är skadeståndsansvarig för. Vidare vad gäller att hyresvärden inte anmärkt på en skadeståndsansvarig skada innebär inte per automatik att denne har släckt sin rätt att utkräva dig på skadestånd. Hyresvärden har nämligen inom den tidsgräns som följer den ovan nämnda preskriptionstiden rätt att utkräva dig på ersättning för skadeståndsansvarig skada. Att hyresvärden inte anmärkt

Märkena på golvet

Att du skriver att det är fråga om "märken" på golvet tolkar jag det som att det är fråga om mindre typ av märken. Det rör sig m.a.o inte om större märken. Därav kan det konstateras att dessa är du inte skadeståndsansvarig för.

Smuts på soffan

Du som hyresgäst är inte heller skadeståndsansvarig för lite smuts på soffkanten. Sådan smuts faller av allt att döma under normal slitage.

Jack i altandörren

Ett jack i altandörren ska du inte behöva stå ansvarig för under den förutsättningen att jacket inte är av större karaktär. Är jacket av större och djupare art så torde du kunna ställas ansvarig för det. Detta då ett större och djupare jack tyder mer på att du inte av olyckshändelse har förorsakat det. Härvid gör den bevislättnad som getts hyresvärdar i dessa frågor det möjligt för hyresvärden att visa upp besiktningsprotokollet och därigenom visa att skadan jacket inte funnits vid inflyttningen. Men vad du kan försöka göra med fördel isåfall är att hävda att jacket inte funnits där när ni flyttade ut.

Sammanfattning

Du har alltså av allt att döma rätt att få tillbaka hela din deposition (givet att jacket inte är alltför djupt och stort). Det jag därför rekommenderar dig att i första hand att göra är att ta kontakt med hyresvärden igen och gör gällande att de uppkomna förslitningarna endast är av normal karaktär då det är så pass obetydliga. Ifall inte detta går vägen för dig borde du ta kontakt med en av våra jurister så att ni tillsammans kan noggrant gå igenom vad du exakt har rätt till. Du kan boka tid här.

Hemen Yazdanfar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2080)
2021-10-22 Är hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om mögelskada?
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo
2021-10-17 Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?

Alla besvarade frågor (96494)