Fel hos tjänsten

FRÅGA
Hej! Vi har anlitat ett företag som skulle måla vårat hus. Enligt offerten så skulle dem måla 2 lager färg på huset, slipa dörrarna och måla dem gula. Dem har bara målat 1 lager färg på huset och dem har bara målat 1 av 3 dörrarna gula som utlovat på offerten. Nu har företaget skickat fakturan på arbetet trots att dem inte fullföljt sin del av avtalet. Vad ska vi göra? Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om tjänster som avser arbete på fast egendom som näringsidkare utför åt en konsument finns i konsumenttjänst lagen (KTjL). Lagen är tvingande till konsumentens fördel – dvs. avtalsvillkor som strider mot lagen anses vara ogiltigt (KTjL 3 §).

Fel hos tjänsten

Av din fråga har ni avtalat att företaget skulle måla 2 lager färg på huset, slipa dörrarna och måla dem gula. Men de har bara målat 1 lager färg på huset och har bara målat en dörr. Detta kan innebära att det föreligger fel hos tjänsten. En tjänst ska anses vara felaktig om den avviker från vad som får anses avtalat (KTjL 9 §). Det ska dock inte anses vara felaktigt om felet beror på konsumenten.

Frågan huruvida det föreligger fel hos tjänsten ska bedömas med hänsyn till resultatet då uppdraget avslutas (KTjl 12§). När det gäller arbete som utförs hemma hos konsumenten eller på dennes fastighet ska uppdraget anses avslutat när konsumenten har fått klart för sig att näringsidkaren anser sig ha slutfört tjänsten. Detta innebär att näringsidkaren i allmänhet måste meddela konsumenten när han anser sig vara färdig. I ditt fall kan det anses som att företaget har gjort det klart för dig att arbetet är slutfört genom att företaget ha skickat fakturan. Du kan även fråga företaget om de är klart med arbetet för att vara på den säkra sidan. Som framgår av din fråga så kan man konstatera att resultatet avviker från vad som har avtalats och därför ska tjänsten anses vara felaktig.

Vad du kan göra nu

Efter att man konstaterat att tjänsten är felaktig måste man underrätta näringsidkaren inom skälig tid efter det att man märkt eller borde ha märkt felet. Underrättar man näringsidkaren inom 2 månader efter att man märkt felet ska det anses ha skett i rätt tid (KTjL 17 § första stycket). Paragrafen innebär att du måste informera företaget så att du kan realisera din rätt till att hålla inne betalning och kräva avhjälpande eller göra avdrag på priset eller häva avtalet.

Du som konsument har rätt till att hålla inne betalningen för att ge dig säkerhet för ditt krav på grund av ett fel hos tjänsten (KTjL 19 §). Du har vidare rätt att kräva att få felet avhjälps så länge det inte innebär oskäligt stora olägenheter eller kostnader för näringsidkaren. Avhjälpande ska ske inom skälig tid och utan kostnad för konsumenten (KTjL 20 §). Du har även rätt till avdrag på priset om näringsidkaren inte avhjälper felet (KTjL 21 §).


Sammanfattning

Eftersom företaget inte har utfört arbetet i enlighet med avtalet så innebär det att tjänsten är felaktig. Du kan hålla inne betalningen som säkerhet och kräva företaget att genomföra arbetet på det sätt som avtalats. Alltså, kräva dem att måla 2 lager färg på huset, slipa dörrarna och måla dem gula. Du måste dock informera företaget om att tjänsten är felaktigt utförd. Om du inte informerar företaget kan du förlora din rätt att hävda fel.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?