Fel har uppstått i annat än den del som tjänsten utförts på

FRÅGA
Lämnade vår bil på en Mecaverkstad för service och kamremsbyte och betalade ca 11000 kronor.Vid avhämtning av bilen så fick vi information om att man även hade bytt en multirem vilket medförde en extra kostnad.Ingen hade kontaktat oss ochfrågat om vi ville ha detta gjort..Vid hemfärd så tjuter det från ACen ett ljud som inte har funnits där tidigare. Vår Ac har fungerat helt utan problem fram till denna dag, utan något missljud.Ljudet tilltar mer och mer.Vi kontaktar flera gånger verkstaden som till sist tar in bilen för kontroll. Efter kontroll erkänner man att remmen som man bytt har påverkat magnetkopplingen på vår AC där det nu är ett trasigt lager. Den nya remmen som Volvo har, som man nu har bytt till, är så hård och då kan sådant här hända säger man på verkstaden.Kostnaden för att åtgärda är ca. 6500 -10.000 kronor. Verkstaden anser att denna kostnad ska vi stå för.Vi tycker att det är deras garanti på arbetet som ska gälla och hänvisar även till konsumenttjänstlagen.Ägaren till verkstaden hänvisar oss till ARN och hävdar att man inte gjort något fel. Vi lämnade in en bil med fullt fungerande Ac och hämtade ut en bil där vi inte längre kan använda vår ACMycket besviken kund
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du är inne på blir konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig eftersom det rör sig om en tjänst som en näringsidkare (verkstaden) utför åt en konsument (dig).

Verkstadens har inte rätt att utföra tilläggsarbete utan att kontakta dig först

Om verkstaden ser att det finns behov av tilläggsarbete är de skyldiga att meddela och begära anvisningar från dig. Om verkstaden försökt kontakta dig utan framgång har de rätt att utföra tilläggsarbete i två fall:

- Om priset för tilläggsarbetet är obetydligt eller om det är lågt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten eller

- Om det fanns särskilda skäl för verkstaden att anta att du önskade få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget.

Reglerna om tilläggsarbete återfinns i 8 § KtjL. Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att verkstaden inte hade rätt att utföra tilläggsarbetet utan kontakt med dig först.

Att AC:n inte fungerar utgör ett fel i tjänsten

En tjänst ska anses felaktig om resultatet avviker från var du som konsument har rätt att kräva och med fog kan förvänta dig. Du har rätt att få tjänsten utförd fackmässigt och att verkstaden ska ta tillvara dina intressen och samråda med dig i den utsträckning som behövs och är möjlig (9 § första punkten KtjL).

Tjänsten ska också anses felaktig om den avviker från var som därutöver får anses avtalat (9 § tredje punkten KtjL).

En försämring som fanns redan när du hämtade bilen på verkstaden ska anses utgöra fel i tjänsten (12 § KtjL).

Som konsument bör du kunna förutsätta att tjänsten du lämnar in bilen för utförs korrekt och att några andra fel på bilen inte uppkommer på grund av försummelse från verkstaden.

Det finns olika påföljder vid fel i tjänsten

Är tjänsten felaktig och det beror på ett fel från verkstaden får du som konsumenten hålla inne betalningen. Du kan även kräva att felet avhjälps förutsatt att det inte medför olägenheter eller kostnader för verkstaden som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse. Skulle verkstaden inte vara villig att avhjälpa felet har du rätt till avdrag på priset. Hävning kan bli aktuellt om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och verkstaden insett eller bort inse detta (16 och 19-21 § KtjL).

Skulle verkstaden fortsatt hävda att de inte gjort fel kan man vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att lösa tvisten.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Clara Görrel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?