Fastställande av faderskap

2015-06-21 i Faderskap
FRÅGA
Hej..!!Har en fråga ang faderskap.Är så att jag har varit med en tjej som bor på ett boende för beteendeproblem, Kriminalitet ungdomar, Övr. psykosoc.problem.Och nu säger hon att hon är gravid och att barnet är mitt....Jag vill ej ha något barn....Kan jag frånsäga mig från det..!!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Faderskap fastställs enligt reglerna Föräldrabalken (FB). För gifta par finns en faderskapspresumtion som anger att den man som är gift med modern antas vara barnets far, 1:1 FB. jag utgår dock från att ni i detta fall inte är gifta och återstående del av svaret kommer därför utgå från detta. Faderskap där föräldrarna är ogifta måste fastställas genom antigen en bekräftelse eller genom dom, 1:3-5 FB. Med bekräftelse menas här att fadern bekräftar att han är far till barnet, detta ska ske skriftligen och ska bevittnas av två personer. bekräftelsen ska dessutom skriftligen godkännas av både socialnämnden och av modern. Fastställs faderskap istället genom dom förklarar rätten (dvs en domstol) en man vara barnets far. Fastställelse sker om det är genetiskt utrett att mannen är barnets far eller om mannen har haft samlag med barnets mor under den tid då barnet kan vara avlat och det är sannolikt att barnet är avlat av honom. Enligt 2 kap. FB är det socialnämndens uppgift att utresa vem som är far till barnet. Ambitionen inom svensk rätt är alltså att det rättsliga moder- och faderskapet ska motsvara det genetiska.

Faderskap kan endast hävas enligt bestämmelserna i 3 kap. FB, vilka inte torde kunna aktualiseras i det specifika fallet.

Som förälder har man en underhållsskyldighet vilket betyder att man ska betala underhåll för barnet efter vad som är skäligt dels med hänsyn till föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och dels med hänsyn till barnets behov, se 7 kap. FB.

Med Vänliga Hälsningar,

Mikaela Nordh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (312)
2020-07-24 Vem kan häva bekräftat faderskap?
2020-07-11 Kan man avsäga sig sitt faderskap?
2020-05-28 Faderskapspresumtion om befruktning sker innan skilsmässa och födsel efter
2020-05-23 Faderskapspresumtionen under betänketid och umgängesrätt

Alla besvarade frågor (82613)