Fastighet som tas i anspråk på grund av biotopskyddsområde

Hej, Skogsstyrelsen vill upprätta ett Biotopskyddsområde på vår skogsfastighet. Det innebär att ett hörn av fastigheten blir avskuret då vi ej får korsa området med maskiner. De vill inte ordna med ett official servitut på grannmarken men kan ge bidrag för kostnader för ett avtalsservitut med grannfastighet. Grannfastighet vill ej ingå ett avtalsservitut. Vi får således ett område som vi ej kan bruka pga biotopskyddsområdet.

1. Får Skogsstyrelsen bilda ett biotopskydd som gör "hörnet" obrukbart. 2. Får de inte ordna officialservitut? 3. Har vi rätt till ersättning av det obrukbara hörnet? Mvh J

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kan konstateras att egendomsskydd är en grundläggande rättighet i regeringsformen. Enligt 2 kap. 15 § är var och ens egendom tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller någon enskild. Egendomsskyddet innebär även att man inte ska behöva tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad. I paragrafen förskrivs dock att undantag från egendomsskyddet görs när inskränkningar krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Detta innebär alltså att egendom med tvång kan tas tillvara av staten om det behövs för att tillgodose sådana intressen.

I miljöbalken finns regler om biotopskyddsområden. Biotopskyddsområden betraktas vara sådana angelägna allmänna intressen med hänsyn till dess värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda, vilket innebär att egendomsskyddet i sådana fall kan inskränkas (7 kap. 11 § miljöbalken). Befogenheten för skogsstyrelsen att besluta om biotopskyddsområden finns i 6 § i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken. Där stadgas att skogsstyrelsen får inom områden som omfattas av bestämmelserna i skogsvårdslagen i det enskilda fallet besluta att ett sådant särskilt skyddsvärt mark- eller vattenområde som anges i bilaga 2 i förordningen ska utgöra ett biotopskyddsområde. Skogsstyrelsen får även besluta om de åtgärder som behövs för att vårda ett sådant biotopskyddsområde.

Utgångspunkten enligt 2 kap. 15 § i regeringsformen är att den som tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Detta gäller både när man avstår del av sin egendom, men även när pågående markanvändning avsevärt försvåras. Inskränkningar i egendomen som sker på grund av miljöskyddsskäl kan dock vara undantagna, eftersom man enligt paragrafen i sådana fall ska följa vad som föreskrivs i särskild lag. Enligt 31 kap. 4 § 4p miljöbalken ska dock en fastighetsägare ha rätt till ersättning på grund av beslut som innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras, om beslutet gäller upprättande av biotopskyddsområde. Enligt 4 kap. 1 § expropriationslagen ska intrångsersättningen motsvara ett belopp som motsvarar den minskning av fastighetens marknadsvärde, som uppkommer genom intrånget.

Sammanfattningsvis så har staten alltså rätt att ta en del av din fastighet i anspråk av biotopskyddskäl, men du har rätt till ersättning för detta. Vad gäller servitutet kan jag inte ge något svar eftersom jag inte vet alla omständigheter. Det framstår inte som att det finns något hinder för att de ska ordna med ett officialservitut. Ett officialservitut kan dock bara upplåtas om det är av "väsentlig betydelse" för den härskande fastigheten (7 kap. 1 § fastighetsbildningslagen). Det finns annars ingen skyldighet Skogsstyrelsen att ordna med ett sådant servitut och avtalsservitut blir således det enda alternativet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca LundmarkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”