Får uppgifter från belastningsregistret publiceras på internet?

FRÅGA
Hej! En vän till mig har i vår gemensamma kompiskrets avslöjat att jag förekommer i belastningsregistret, han hänvisar till Mrkoll.se där uppgiften finns. Men han säger inget om vad handlar om eller ifall jag blivit dömd för brott eller bara fått strafföreläggande böter. Är detta lagligt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om allmänna handlingar hittar du i tryckfrihetsförordningen. Därtill finns bestämmelser om belastningsregister i lagen om belastningsregister.

Handlingsoffentlighet är en del av offentlighetsprincipen och innebär en grundlagsskyddad rätt för allmänheten att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). En handling blir allmän genom att den inkommer eller upprättas hos en myndighet, och förvaras där (2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen). Regeringen, domstolar samt statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter är att betrakta som myndigheter. En dom som upprättats hos domstol utgör därmed en allmän handling. För att få del av en specifik dom kan man vända sig till den domstol som förvarar handlingen och begära att få ta del av den.

Vissa allmänna handlingarna kan emellertid vara sekretessbelagda enligt reglerna i offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifter ur belastningsregistret är sekretessbelagda uppgifter och får endast lämnas ut i enlighet med vad som sägs i lagen om belastningsregister (35 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen). Som privatperson har du enbart rätt att begära uppgifter ur ditt eget register och andra privatpersoner kan inte begära uppgifter om dig (9 § lagen om belastningsregister). Arbetsgivare inom vissa yrkeskategorier har emellertid rätt att vända sig direkt till polisen och begära ett utdrag ur belastningsregistret, alternativt begära att du visar ditt registerutdrag för att anställas. Belastningsregistret innehåller inte enbart uppgifter om domar, utan det kan även handla om ordningsbot, kontaktförbud etc.

MrKoll publicerar information som ursprungligen är inhämtad från myndigheter, inte är sekretessbelagd och således redan tillgänglig för allmänheten via offentlighetsprincipen. Informationen handlar om förekomst i brottmål, tvistemål eller strafförelägganden, men detta är inte att likställa med en individs fullständiga belastningsregister. För publiceringen har de ett utgivningsbevis som utfärdats av Myndigheten för press, radio och tv. För att ett utgivningsbevis ska utfärdas krävs bland annat att en ansvarig utgivare har utsetts (1 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen). Dataskyddsförordningen (GDPR) påverkar inte verksamheter som fått ett utgivningsbevis, eftersom undantag från reglerna tillåts om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. Den verksamhet som MrKoll bedriver är alltså laglig.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.

Med vänliga hälsningar,

Emilia Alfredsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (372)
2021-10-05 Gallras domar i domstol?
2021-10-01 Offentlighetsprincipen
2021-09-30 Mrkoll publicerar information innan dom har vunnit laga kraft
2021-09-30 När blir sidomaterialet i en brottsutredning allmänna handlingar?

Alla besvarade frågor (96532)