Får tingsrätten pröva ett brottmål utan att hålla huvudförhandling?

2021-07-21 i Domstol
FRÅGA
Jag har valt att kontakta tingsrätten för att få mitt ärende om fortkörning avgjort. Tingsrätten har mottaget ärendet och rubricerar det som ett bråttsmål. Jag fick förfrågan om att ärendet kunde avgöras utan huvudförhandling men jag framförde att jag önskade förhandling och att vittnen skulle höras. Trots det avgjorde tingsrätten ärendet utan att vittnena hördes eller att en huvudförhandling utfördes. Har jag inte rätt att kräva att vittnen hörs?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag gäller?

Bestämmelser om förfarandet i brottmål återfinns i rättegångsbalken (härefter förkortat RB).

Borde tingsrätten ha hållit huvudförhandling?

Utgångspunkten är att en huvudförhandling ska hållas i brottmål (45 kap. 10 a § första stycket RB). Det finns dock en möjlighet för en tingsrätt att pröva vissa brottmål utan att hålla huvudförhandling. Tingsrätten får pröva ett åtal utan huvudförhandling om det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter under förutsättning att sådan förhandling varken begärs av någon av parterna eller behövs med hänsyn till utredningen i målet (45 kap. 10 a § första stycket 3 RB jfr även RH 2012:78).

Vid hastighetsöverträdelse (s.k. fortkörning) blir straffet i regel penningböter (3 kap. 17 § trafikförordningen och 14 kap. 3 § trafikförordningen). Om det däremot är fråga om vårdslöshet i trafik är straffet dagsböter (1 § lag om straff för vissa trafikbrott). Att straffet blir böter saknar betydelse eftersom huvudförhandling har begärts av en part. Eftersom du framförde att huvudförhandling skulle hållas har tingsrätten agerat felaktigt.

Innan ett mål avgörs skriftligen i stället för muntligen, ska du ha blivit informerad om att målet skulle avgöras utan huvudförhandling och om din rätt till en muntlig huvudförhandling. Dessutom ska du ges tillfälle att slutföra din talan (45 kap. 10 a § andra stycket RB).

Har du rätt att kräva att vittnen hörs?

Den tilltalade har rätt att muntligen eller skriftligen uppge vilken bevisning han eller hon åberopar och vad han eller hon vill styrka med varje bevis (45 kap. 10 § första stycket RB). Du har därför rätt att begära att vittnen hörs vid huvudförhandlingen. Tingsrätten kan dock besluta att inte höra ett vittne på grund av t.ex. att vittnet lider av en psykisk störning eller om vittnet är under femton år (36 kap. 4 § RB).

Vad kan du göra?

Du kan överklaga tingsrättens dom såvida den inte fått laga kraft. Om domen fått laga kraft (dvs. den inte längre går att överklaga) kan du klaga över domvilla, vilket innebär en begäran om att en dom ska undanröjas på grund av att det i processen har förekommit ett grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på utgången av målet.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (511)
2021-09-15 Vad innebär det att en domstol dömer utan en huvudförhandling?
2021-08-29 Ändringsfrekvens i tvistemål
2021-08-27 Hur överklagar man förvaltningsrättens beslut?
2021-08-26 Grunder för prövningstillstånd i HFD?

Alla besvarade frågor (95663)