Får styrelsen vägra tillstånd för ändring i lägenheten bestående av badrumsrenovering och väggrivning?

2019-04-25 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Jag och min sambo vill renovera ett badrum samt riva en icke bärande vägg.Angående den icke bärande väggen:Föreningen svarar att "styrelsens ståndpunkt är att behålla den ursprungliga planlösningen".Kan föreningen neka en att riva en icke bärande vägg? Lägenheten är inte k-märkt och eftersom den inte är bärande kan ingreppet inte skada fastigheten, räcker föreningens "argument" för att vi inte ska ha rätt att riva?Angående badrummet. Vi började renovera badrummet för vi har tolkat det i stadgarna att vi har rätt till det.Men föreningen skriver "När det gäller badrummet och om renoveringen påverkar tätskiktet så vill vi att det återställs. Detta för att ett tätskikt som inte är rätt gjort påverkar inte bara ens egen lägenhet utan kan påverka lägenheterna runt om".Tätskiktet måste ju alltid brytas om en renovering sker men det byggs ju upp igen under renoveringen.Föreningen kan väl inte neka detta heller? "Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd, i lägenheten, göra ingrepp i bärandekonstruktion, ändring i befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten eller annanväsentlig förändring av lägenheten. Styrelsen får inte vägra att ge tillstånd om inte åtgärdenär till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen."Jag tycker denna regel ovanför inte rör våra ingrepp, för tätskikt finns alltid i badrum och man kan ju inte neka en bostadsinnehavare att riva en icke bärande vägg eller renovera ett badrum enligt info ovan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finner vi i Bostadsrättslagen (BL).

Reglerna för åtgärder i lägenhet

Bestämmelsen för ändring i lägenhet finner vi i 7 kap. 7 § första stycket BL. Det är nämligen den paragraf du nämner i din fråga. I paragrafen framgår det att bostadsrättshavaren inte får utföra vissa åtgärder i lägenheten utan styrelsens godkännande. Dessa är:

Ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

I fråga om väggen som ni vill riva aktualiseras den första punkten som förbjuder åtgärder på bärande vägg. Eftersom er vägg inte är bärande ska det inte finnas några hinder för styrelsens godkännande på denna punkt. I lagens förarbeten uttrycks dessutom att en förflyttning eller rivning av icke-bärande vägg typiskt sett inte kan innebära en "väsentlig förändring av lägenheten". Ni har alltså rätt att riva den icke-bärande väggen.

När det gäller badrumsrenoveringen blir den andra och eventuellt den tredje punkten aktuella. Typiskt sett anses det behövas ett tillstånd från styrelsen för installation av våtutrymmen, kök och toaletter då det inbegriper eller kan inbegripa ändring av befintliga ledning för avlopp och vatten.

Styrelsen ska lämna tillstånd om åtgärden inte utgör en påtaglig skada eller olägenhet för föreningen

I 7 kap. 7 § andra stycket BL framgår att styrelsen inte får vägra tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket, om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. I korthet innebär det att styrelsen måste ha tungt vägande skäl för att vägra tillstånd, även om åtgärden kan anses utgöra en väsentlig förändring av lägenheten. Sådana skäl kan exempelvis vara att planlösningen förändras så drastiskt att lägenheten kan bli svår att sälja därefter.

Styrelsen bör således lämna ett tillstånd för badrumsrenoveringen då åtgärden inte utgör någon påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Tätskiktet kommer självklart att brytas och därefter återställas med ett nytt.

Möjligheterna att överpröva styrelsens beslut är få

Jag vill tillägga att det i nuläget är svårt att få till en överprövning av styrelsens beslut. Det finns inget lagstadgat förfarande för en överprövning av tillståndsbeslut från styrelsen. Istället behöver man försöka göra sin röst hörd på föreningsstämma och till styrelsen. Det enda alternativ som finns är att vända sig till allmän domstol och kräva att få tillstånd för åtgärderna av styrelsen.

Det går även att vända sig till Bostadsrättsnämnden för att få en tvist löst. Deras beslut har dock inte juridiskt bindande verkan. De har tillkommit på ett privat initiativ. Du kan läsa mer om dem här:http://bostadsrattsnamnden.bostadsratterna.se/hem

Avslutande råd och kommentarer

Enligt min uppfattning strider inte dina föreslagna åtgärder mot bostadsrättslagen. Styrelsen måste som sagt ha tunga skäl för att vägra dig tillstånd. Kruxet består emellertid i att styrelsen kan bestämma sig för att vara "svår" och därmed neka dig tillstånd. När den situationen uppstår är dina rättsmedel tyvärr begränsade. Med det sagt, hoppas jag att styrelsen är resonlig och laglydig.

Jag hoppas att mitt svar är till någon hjälp. Om du har några fler funderingar är du välkommen att skicka in en ny fråga eller skriva i kommentarsfältet.

Vänligen,

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1032)
2020-06-04 Kan bostadsrättsföreningen bestämma hur hög häck vi får ha?
2020-05-31 Vad kan man göra om säljaren drar sig ur försäljningen efter att vi vunnit budgivningen?
2020-05-31 När får en brf göra sig av med cyklar som ingen verkar äga?
2020-05-31 Störande grannar i bostadsrätt

Alla besvarade frågor (80676)