Får skolan neka elev att delta på en klassresa?

FRÅGA
Hej! En skola nekar en elev från att följa med på klassresa eftersom han har funktionsvariation som gör det svårt socialt för honom, med motiveringen att det blir en för stor belastning och extra jobb för ansvariga. Är det diskriminering och brottsligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt Skollagen har skolan skyldighet att tillgodose lika tillgång till utbildning och motverka diskriminering (1 kap. 8 § andra stycket Skollagen).

I diskrimineringslagen (DiskL) stadgas att den som bedriver utbildningsverksamhet får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten (2 kap. 5 § DiskL).

Är det alltså en klassresa som skolan anordnat som en del av utbildningen och läraren medverkar i sin tjänst har skolan skyldighet att se till att elever med olika funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att delta fullt ut.

Då en klassresa ingår i utbildningen gäller skolförfattningarnas regler om till exempel tillgänglighet, särskilt stöd, trygghet och studiero, precis som om man vore i klassrummet.

Sverige har dessutom skrivit under FN:s Salamanacadeklaration som antogs 1994 i samband med Världskonferensen om specialundervisning. Den slår fast att barn med särskilda behov har rätt att få det stöd de behöver för att kunna delta i undervisningen i det vanliga skolsystemet.

Har ett barn blivit nekad att följa med på klassresa på grund av funktionsvariation finns det alltså möjlighet att skolan brustit i sitt ansvar och kan fällas för diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Den som bryter mot förbudet mot diskriminering kan åläggas att betala diskrimineringsersättning till den som därigenom missgynnats. Ersättningen betalas av huvudmannen för verksamheten (5 kap. 2 § andra stycket DiskL).

Handlar det däremot en klassresa som tex elever och föräldrar ordnar är det inte något som skolan har ansvar för även om det är skolans elever som deltar.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Tova Backman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (339)
2021-04-13 Måste en examinator motivera grunden till betyget?
2021-04-11 Hjälp med skoluppgifter
2021-04-08 Är information som en vårdnadshavare har lämnat till skolan sekretessbelagd gentemot den andra vårdnadshavaren?
2021-04-08 Spridning av kränkande film och kränkningar på skolan

Alla besvarade frågor (91357)