Får särbo bevittna testamente?

2015-06-24 i Testamente
FRÅGA
Hej.Jag har en fråga gällande korrekt förfarande vid bevittnande av namnteckning.Min pappa dog i våras. Han har under de senaste 20 åren levt som särbo med en kvinna. De är förlovade sedan 8 år tillbaka.Är det korrekt förfarande att hon bevittnar hans namnteckning i testamentet?MVHPia Persson
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Alla personer får inte vara testamentsvittnen, jfr 10 kap. 4 § ärvdabalken (1958:637). Sambo får inte vara ett sådant vittne. Särbo är ett begrepp som inte uttrycks i juridisk mening, varför tolkningen av bestämmelsen kan bli besvärlig. Det svåra består i att se en särbo som en sambo eller en nära vän. Inget av alternativen är egentligen direkt tillämpligt. Syftet med att vissa inte får vara vittne är för att motverka jävighet, NJA II 1930 s. 198-199. Om en särbo får vara vittne kan syftet därmed motverkas. Å andra sidan ska stor försiktighet iakttas vid analogier, varför jag väljer att inte jämställa särbo med sambo.

Om testamentet förordnar särbon något arv, blir det högst olämpligt om hon skulle bevittna det. Anledningen är att hon typiskt sett då har ett intresse i förordnandet att hon är jävig och därmed kan påverka testatorn på ett otillbörligt sätt. Testamentet blir i den delen ogiltigt och giltigt i övrigt, 13 kap. 1 § andra meningen ärvdabalken.

Eftersom de varken var gifta eller sambor, finns i strikt juridisk mening inget hinder från att en särbo bevittnar ett testamente. Undantaget är om särbon ärver något enligt testamentet, varvid det blir ogiltigt i just den delen.

Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till i mitt svar.

Ärvdabalken.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll